سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی , 2019-10-10

عنوان : ( مقایسه وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های RDI و eRDI در محدوده چند ایستگاه سینوتیک کشور )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق , منصوره غزنوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی به عنوان دوره‌ای در که آن بارندگی نسبت به شرایط نرمال منطقه کاهش یافته است، تعریف می‌شود. این پدیده در سراسر جهان و در همه‌ی مناطق اقلیمی رخ می‌دهد. به‌منظور کمی‌سازی خشکسالی از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر استفاده از شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) با توجه به نیاز به داده‌های کم، حساسیت بالا و انعطاف‌پذیری زیاد در پایش خشکسالی افزایش یافته است. به منظور بهبود نتایج شاخص مذکور به ویژه در پایش خشکسالی کشاورزی، با جایگزینی مقدار بارش با بارش مؤثر، شاخص شناسائی خشکسالی موثر (eRDI) توسعه یافته است در این پژوهش، بارش مؤثر ماهانه در محدوده شش ایستگاه سینوپتیک کشور با وضعیت آب و هوایی متفاوت، در طول دوره آماری 59 ساله با استفاده از روش وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) تعیین شد. سپس مقادیر شاخص‌های RDI و eRDI در طول دوره آماری و در محدوده هر ایستگاه، در سه مقیاس زمانی (شامل: شش ماه منتهی به خرداد، نه ماه منتهی به خرداد و فصل بهار) تعیین شد. آنگاه همبستگی و رفتار این دو شاخص مورد مورد مقایسه قرار گرفت. بر مبنای نتایج بدست آمده دو شاخص مذکور همبستگی بالایی با هم دارند. به نحوی که در همه ایستگاه‌ها و در همه مقیاس‌های زمانی، میزان همبستگی بیشتر از 90/0 می‌باشد. در عین حال، همبستگی بین این دو شاخص در مناطق بیابانی بیشتر است در حالی که در مناطق پرباران این همبستگی تا حدودی کم‌تر می‌باشد. پیشنهاد می‌شود که تحقیقات بیشتری در رابطه با نحوه تشابه یا عدم تشابه رفتاری دو شاخص ذکر شده در مناطق مختلف اقلیمی کشور صورت گیرد.

کلمات کلیدی

مقایسه وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های RDI و eRDI در محدوده چند ایستگاه سینوتیک کشور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078342,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد قبائی سوق and غزنوی, منصوره},
title = {مقایسه وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های RDI و eRDI در محدوده چند ایستگاه سینوتیک کشور},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی},
year = {2019},
location = {ساری, ايران},
keywords = {مقایسه وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های RDI و eRDI در محدوده چند ایستگاه سینوتیک کشور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های RDI و eRDI در محدوده چند ایستگاه سینوتیک کشور
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد قبائی سوق
%A غزنوی, منصوره
%J سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
%D 2019

[Download]