همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2019-11-05

عنوان : ( تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی1381-1397 )

نویسندگان: سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد و گسترش سکونتگاههای انسانی در پرتو تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با تحول کالبدی و دگرگونی سازمان فضایی و ساختار عملکردی این گونه کانون ها بویژه کانونهای روستایی همراه بوده است. که مهمترین تاثیرات آنها تغییر بافت کالبدی در نواحی روستایی و تغییر کاربری اراضی از زراعی به مسکونی و سایر کاربری ها بوده است. همچنین ماهیت روستاها به لحاظ کالبدی و کارکردی دچار تغییرات اساسی شده است. مطالعه حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار نرم افزار GIS به دنبال تحلیل تغییر بافت کالبدی در روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد در بازه زمانی 1381 تا 1397 می باشد. برای این منظور به مقایسه تصاویر هوایی 13 روستای حاشیه شمالی شهر مشهد واقع در دهستان‌‌های تبادکان، طوس وکنویست در دو بازه زمانی سالهای 1381 و 1398 برای تطبیق تحولات بافت سکونتی و تغییر آن در این دو بازه زمانی اقدام شده است. که نتایج بیانگر وقوع تغییر و تحولات در بافت کالبدی روستاهای مطالعه در تمامی موارد بوده است. نتایج حاصل از تغییر کاربری نشان داد که بیشترین تغییر کاربری طی دوره زمانی مورد بررسی متعلق به روستای بهار است. روستای بهار با بافت مسکونی و باغات و مزارع نمایان است. در دهه اخیر، در روستای بهار امکانات کالبدی نظیر دفاتر ICT روستایی، توسعه خدمات الکترونیکی به صورت پیشخوان دولت، اجرای طرح های خدمات رسانی، بافت کالبدی روستا را متاثر از خود ساخته است.

کلمات کلیدی

, تغییرات کالبدی, روستای حاشیه کلانشهرها, کلانشهر مشهد, منظر و چشم انداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078363,
author = {احمدی, سودابه and صادقلو, طاهره and شایان, حمید},
title = {تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی1381-1397},
booktitle = {همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تغییرات کالبدی- روستای حاشیه کلانشهرها- کلانشهر مشهد- منظر و چشم انداز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی1381-1397
%A احمدی, سودابه
%A صادقلو, طاهره
%A شایان, حمید
%J همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
%D 2019

[Download]