همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی , 2019-11-20

عنوان : ( واقع نگری و تاویل معقول از منظر علامه طباطبایی به علم و دین )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث دربارۀ نسبت و رابطۀ علم ودین یکی ازمهمترین مباحث فلسفۀ دین و فلسفۀ علم به شمار می رود، و مورد توجه خاص فیلسوفان دین و دین پژوهان قرارگرفته است. از این جهت با نگاهی به آراء و افکار صاحب نظران ونظریه پردازان در می یابیم که، عده ای علم و دین را دو مقولۀ متعارض دانسته و با رد هر گونه تعامل میان این دو،حکم به ناسازگاری جوهری و واقعی نموده اند، عده ای علم ودین را متعلق به دو حوزه و ساحت جداگانه پنداشته اند که با موضوع و روش و همچنین زبان مستقل خود حق مداخله در امور همدیگر را ندارند ، و سرانجام عده ای قائل به تفاهم و توازی علم و دین شده و با رد تعارض واقعی واستقلال همه جانبه، حکم به سازگاری علم ودین کرده-اند.علامه طباطبائی بعنوان یک فیلسوف،متکلم ومفسر صاحب سبک قائل به تفاهم علم و دین به شیوه ای خاص با مبانی وپیش فرض های دینی می باشد وبا توجه به احاطه به علوم جدید و ارتباط با اندیشمندان غربی راهکارهای عقلی ،علمی و دینی دقیقی همچون تاویل معقول در متون مقدس و واقع نگری در دستاوردهای علمی را برای رفع تعارض میان علم و دین بیان نموده اند که در این مقاله تلاش گردیده به آن پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, دین, علم, علامه طباطبایی, واقع نگری, تاویل معقول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078381,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {واقع نگری و تاویل معقول از منظر علامه طباطبایی به علم و دین},
booktitle = {همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی},
year = {2019},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {دین، علم، علامه طباطبایی، واقع نگری، تاویل معقول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واقع نگری و تاویل معقول از منظر علامه طباطبایی به علم و دین
%A کریمی, عبدالقاسم
%J همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی
%D 2019

[Download]