علوم باغبانی, دوره (33), شماره (3), سال (2019-11) , صفحات (467-479)

عنوان : ( بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافت )

نویسندگان: مائده عقدایی , سیدحسین نعمتی , لیلا سمیعی , احمد شریفی شریف آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپینو یک سبزی‌ میوه‌ای متعلق به خانواده سولاناسه بوده که مشکل اساسی در توسعه‌ی کشت این گیاه تکثیر آن می‌باشد که از طریق بذر موفقیت اندکی دارد. از این‌رو این پژوهش با هدف تکثیر انبوه از طریق کشت بافت انجام گردید. به‌منظور دستیابی به بهترین نوع محیط کشت و ترکیب تنظیم کننده‌های رشد گیاهی از ریزنمونه تک گره پپینو استفاده گردید. این تحقیق در قالب سه آزمایش جداگانه با استفاده از چهار نوع محیط کشت (MS، ½ MS، SH و B5)، دو نوع سیتوکنین (بنزیل آدنین (BA) و کینتین (Kin)) و دو نوع اکسین (ایندول بوتریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA)) برای تعیین بهترین محیط کشت و دستیابی به ترکیب مناسبی از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی برای پرآوری شاخساره و ریشه‌زایی انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین محیط کشت برای ریزازدیادی ریزنمونه تک گره پپینو با توجه به تعداد شاخساره، طول شاخساره، تعداد ریشه، طول ریشه، تعداد برگ و طول برگ محیط کشت پایه MS بود. در آزمایش پرآوری شاخه، بیش‌ترین تعداد شاخساره، تعداد برگ، رنگ شاخساره و کیفیت شاخساره القا شده در اثر کاربرد محیط کشت MS غنی شده با دو میلی‌گرم در لیتر BA به‌همراه یک میلی‌گرم در لیتر Kin به‌دست آمد. همچنین بیش‌ترین میزان طول شاخساره و طول برگ به‌ترتیب با کاربرد محیط کشت MS غنی شده با یک میلی‌گرم در لیتر BA همراه با دو میلی‌گرم در لیتر Kin و تیمار یک میلی‌گرم در لیتر BA همراه با یک میلی‌گرم در لیتر Kin حاصل شد. در آزمایش ریشه‌زایی، بیش‌ترین میانگین تعداد ریشه و کیفیت ریشه با استفاده از IBA با غلظت 6/0 میلی‌گرم در لیتر به‌دست آمد، در حالی که بیش‌ترین میانگین طول ریشه با کاربرد IBA با غلظت 3/0 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. در مجموع بهترین نتایج با محیط کشت MS، غلظت دو میلی‌گرم در لیتر BA همراه با یک میلی‌گرم در لیتر Kin جهت پرآوری و همچنین غلظت 6/0 میلی‌گرم در لیتر IBA جهت ریشه‌زایی ریزنمونه پپینو به‌دست آمد.

کلمات کلیدی

, ایندو بوتریک اسید, بنزیل آدنین, پپینو, پرآوری, ریشهزایی, کشت بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078383,
author = {عقدایی, مائده and نعمتی, سیدحسین and سمیعی, لیلا and شریفی شریف آباد, احمد},
title = {بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافت},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2019},
volume = {33},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4730},
pages = {467--479},
numpages = {12},
keywords = {ایندو بوتریک اسید، بنزیل آدنین، پپینو، پرآوری، ریشهزایی، کشت بافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافت
%A عقدایی, مائده
%A نعمتی, سیدحسین
%A سمیعی, لیلا
%A شریفی شریف آباد, احمد
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2019

[Download]