ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2019-06-26

عنوان : ( اثر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب های شایع در بازیکنان سافت بال )

نویسندگان: فرشته حسینی , ناهید خوشرفتاریزدی , فاطمه علیرضائی نقندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرتاب بالای سر در سافت بال، همانند رشته های پرتابی دیگر مثل بیس بال و هندبال، یک مهارت بسیار مهم است. در طی یک زنجیره کینتیک، نیرو توسط اندام تحتانی تولید و بوسیله تنه به اندام فوقانی و در نهایت توپ منتقل می شود. خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی ممکن است باعث تغییر تکنیک و کینماتیک پرتاب، کاهش نیروی منتقل شده به اندام تحتانی و بروز آسیب در اندام فوقانی شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر کینماتیک اندام فوقانی بود. در این تحقیق نیمه تجربی 12 بازیکن سافت بال لیگ کشوری در قالب یک گروه شرکت کردند. آزمودنی ها سه پرتاب با حداکثر سرعت را بلافاصله قبل و بعد از پروتکل خستگی (پروتکل خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی برگرفته از مطالعه ابت و همکاران)، به سمت هدفی که 9 متر از آنها فاصله داشت، انجام دادند. اطلاعات کینماتیکی (شامل ابداکشن افقی بازو در لحظه تماس پا، حداکثر زاویه چرخش خارجی بازو و حداکثر سرعت اکستنشن آرنج) با استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل ویدیویی 8 دوربین (Qualisys, Inc,Gothenberg,Sweden) حین پرتاب ثبت شد. نتایج این تحقیق افزایش معنی داری در زاویه ابداکشن افقی بازو در لحظه تماس پا، حداکثر زاویه چرخش خارجی بازو و حداکثر سرعت اکستنشن آرنج نشان داد. با توجه به ارتباط بین افزایش این متغیرها و خطر بروز آسیب بر اساس مطالعات قبلی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی باعث افزایش فاکتورهای کینماتیکی خطرزا و در نتیجه افزایش خطر آسیب در اندام فوقانی می شود.

کلمات کلیدی

, پرتاب بالای سر, خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی, کینماتیک, آسیب, سافت بال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078385,
author = {حسینی, فرشته and خوشرفتاریزدی, ناهید and علیرضائی نقندر, فاطمه},
title = {اثر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب های شایع در بازیکنان سافت بال},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرتاب بالای سر، خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی، کینماتیک، آسیب، سافت بال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب های شایع در بازیکنان سافت بال
%A حسینی, فرشته
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%J ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2019

[Download]