بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران , 2019-10-30

Title : ( Investigating viability of human leukemia/lymphoma cells upon coadministration of umbelliprenin and radiotherapy )

Authors: Keyhan Ebrahimi , Ramin Bagheri , Mohammad Reza Keramati , Fatemeh Behnam Rassouli , Houshang Rafatpanah , Mehrdad Iranshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078412,
author = {کیهان ابراهیمی and رامین باقری and محمد رضا کرامتی and Behnam Rassouli, Fatemeh and هوشنگ رفعت پناه and مهرداد ایرانشاهی},
title = {Investigating viability of human leukemia/lymphoma cells upon coadministration of umbelliprenin and radiotherapy},
booktitle = {بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Investigating viability of human leukemia/lymphoma cells upon coadministration of umbelliprenin and radiotherapy
%A کیهان ابراهیمی
%A رامین باقری
%A محمد رضا کرامتی
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A هوشنگ رفعت پناه
%A مهرداد ایرانشاهی
%J بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
%D 2019

[Download]