بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه یزد، اردیبهشت 1398 , 2019-04-30

عنوان : ( طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین )

نویسندگان: فهیمه باغبانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمدباقر نقیبی سیستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکههای ع صبی عاطفی دارای خوا صی همچون تقریبگری عمومیوقابلیت یادگیری بعلاوهخواص شبکههای ع صبی رایج ه ستند. در این مقاله شبکه ع صبی عاطفی بر پایه توابع پایه شعاعی (RBENN )ارائهشده در پژوهش قبلی نوی سندگان برای تخمین م ستقیم ورودی کنترلی یک سی ستم غیرخطی نامعین بکار گرفته شدده اسدت. برخلاب بسدیاری از کنترلرهای عاطفی قبلی که بهصدورت خاص وبرای سدیسدتم تحت کنترلطراحی شدده و عمدتا بدون اببات پایداری و یا قواعد تطبیق کلی هستند؛ شبکه عصبی عاطفی RBENNیک ساختار کلی داشته و سیستم کنترلی طراحی شده به بسیاری از سیستمهای غیرخطی قابلیت تعمیم دارد. با استفاده از تئوری پایداری لیاپانوب قواعد تطبیق مناسب و سازگار با مدل پایه یادگیری عاطفی مغز برای شبکه ع صبی ارائه شده است. برای بررسی کارایی سیستم کنترلی پیشنهادی بر روی ساختار پاندول معکوس پیاده شده و با روش کنترلی بر پایه شبکه عصبی توابع پایه شعاعی (RBFNN )مقایسه شده است. نتایج شبیهسازی نشاندهنده کاراییسیستم پیشنهادی در دفع اغتشاش و ابر نویز با خطای ردیابی کمتر و انرژی کنترلی مصرفی کمتر میباشد

کلمات کلیدی

, تئوری پایداری لیاپانوب, سیستمهای غیرخطی, شبکههای عصبی عاطفی, کنترل تطبیقی مستقیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078428,
author = {باغبانی, فهیمه and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه یزد، اردیبهشت 1398},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {تئوری پایداری لیاپانوب، سیستمهای غیرخطی، شبکههای عصبی عاطفی، کنترل تطبیقی مستقیم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین
%A باغبانی, فهیمه
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه یزد، اردیبهشت 1398
%D 2019

[Download]