سیزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران IFSC2013 , 2013-08-27

عنوان : ( کنترل مقاوم H2/H∞ تطبیقی بر پایه سیستم‌های فازی نوع دو برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی همراه با عدم‌قطعیت )

نویسندگان: فهیمه باغبانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کنترلر ترکیبی ∞/H2Hبر پایه سیستمهای فازی نوع دو برای دستهای از سیستمهای غیرخطی پیشنهاد شده است.ترکیب کنترل مقاوم ترکیبی ∞/H2Hو سیستمهای فازی نوع دو بازهایبهعنوان روشی جدید در این مقالهارائه میشود.در واقع ازکنترل مقاوم ترکیبی ∞/H2Hبرای کاهش اثر عدمقطعیتها، خطای تقریب سیستم فازی و همچنین کمینه کردن تلاش کنترلی استفاده شده است. در این راستا یک تابع معیار کنترل 2Hبا توجه به محدودیتهای کنترل ∞Hکمینه شده است. با توجه به اینکه سیستمهای فازی تقریبگرهای عمومی هستند؛ برای تخمین بخشهای نامعلوم سیستم استفاده شدهاند. همچنین پارامترهای سیستم فازی توسط قواعد تطبیق بهروز میشوند. نتایج شبیهسازی بر روی سیستم غیرخطی پاندول معکوس پیاده شده است و کارایی خود را نشان داده است.

کلمات کلیدی

, سیستمهای فازی نوع دو بازه ای, کنترل مقاوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078429,
author = {باغبانی, فهیمه and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {کنترل مقاوم H2/H∞ تطبیقی بر پایه سیستم‌های فازی نوع دو برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی همراه با عدم‌قطعیت},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران IFSC2013},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {سیستمهای فازی نوع دو بازه ای،کنترل مقاوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل مقاوم H2/H∞ تطبیقی بر پایه سیستم‌های فازی نوع دو برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی همراه با عدم‌قطعیت
%A باغبانی, فهیمه
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J سیزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران IFSC2013
%D 2013

[Download]