جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (2), شماره (31), سال (2018-10) , صفحات (103-124)

عنوان : ( ارزیابی فضایی پتانسیل نصب صفحات خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره نمونة موردی بخشی از ناحیة 2 منطقة 8 کلان شهر مشهد )

نویسندگان: زهرا شیرزاد , فؤاد مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: بهره گیری از انرژی های خورشیدی گام بسیار مؤثری در زمینة رسیدن به شهرهای پایدار و قابل سکونت تر است. از این رو، در پژوهش حاضر، پتانسیل سنجی سطوح پشتِ بام ساختمان ها جهت نصب صفحات خورشیدی در بخشی از ناحیة 2 منطقة 8 شهر مشهد بررسی شد. روش: روش تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها شامل (کاربری قطعات، ارتفاع ساختمان ها، میزان جمعیت، درآمد بیست ساله، شیب و جهت شیب، توان پتانسیل، سایه اندازها، مساحت پشت بام و میزان کیلووات تولیدی) از مد ل های تصمیم گیری چندمعیاره شامل مدل تحلیل سلسله-مراتبی AHP و مدل میانگین گیری وزنی OWA استفاده شده است. نتایج یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از مجموع مساحت 923 قطعة ارزیابی شده در محدودة مورد مطالعه، نزدیک به 19 هزارمتر مربع از فضای پشت بام ها در بهترین شرایط جهت نصب صفحات خورشیدی قرار گرفته اند. این پتانسیل ارزشمند با توجه به سابقة تجاری-مسکونی منطقة مورد نظر و میزان مصرف بالای انرژی برق می-تواند در تأمین و پایداری تولید انرژی مورد نیاز محدوده و حتی بیشتر از آن بسیار مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS, انرژی خورشیدی, مدل میانگین گیری وزنی, AHP, منطقة 8 , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078432,
author = {شیرزاد, زهرا and فؤاد مینائی},
title = {ارزیابی فضایی پتانسیل نصب صفحات خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره نمونة موردی بخشی از ناحیة 2 منطقة 8 کلان شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2018},
volume = {2},
number = {31},
month = {October},
issn = {2008-1391},
pages = {103--124},
numpages = {21},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، انرژی خورشیدی، مدل میانگین گیری وزنی، AHP، منطقة 8 ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فضایی پتانسیل نصب صفحات خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره نمونة موردی بخشی از ناحیة 2 منطقة 8 کلان شهر مشهد
%A شیرزاد, زهرا
%A فؤاد مینائی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2018

[Download]