مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (11), شماره (42), سال (2020-1) , صفحات (211-240)

عنوان : ( کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران )

نویسندگان: محمدحسین دهنوی , علی شیرازی , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کلیه کارکنان این شرکت در منطقه خراسان رضوی است که 19 نفر از آنان با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و کفایت نمونه‌گیری، مورد مصاحبه قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام شد و تحلیل آنها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی قراردادی صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که ابعاد جوّ عاطفی سازمان را می‌توان در قالب هشت بُعد اصلی شامل جوّ امید سازمانی، جوّ اعتماد سازمانی، جوّ ترس سازمانی، جوّ خشم سازمانی، جوّ عشق سازمانی، جوّ تعجب سازمانی، جوّ شادی سازمانی، و جوّ امنیت سازمانی دسته‌بندی نمود. درک این ابعاد زمینه مدیریت جوّ عاطفی سازمان در راستای اهداف سازمانی را فراهم می‌سازد.

کلمات کلیدی

, جوّ سازمانی, جوّ عاطفی سازمان, تحلیل محتوای کیفی, عواطف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078439,
author = {دهنوی, محمدحسین and شیرازی, علی and ناظمی, شمس الدین and رحیم نیا , فریبرز},
title = {کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران},
journal = {مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت},
year = {2020},
volume = {11},
number = {42},
month = {January},
issn = {2251-8886},
pages = {211--240},
numpages = {29},
keywords = {جوّ سازمانی، جوّ عاطفی سازمان، تحلیل محتوای کیفی، عواطف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
%A دهنوی, محمدحسین
%A شیرازی, علی
%A ناظمی, شمس الدین
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
%@ 2251-8886
%D 2020

[Download]