ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران، 1398 , 2020-01-20

عنوان : ( طراحی کنترل کننده و مکان یابی بهینه ی ادوات استحصال انرژی برای تنظیم پروفایل شوری در استخرهای خورشیدی بر اساس طرح های بهبود بازده )

نویسندگان: مجتبی نورانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش غالب استخراج حرارت در استخرهای خورشیدی استفاده از حرارت لایهی پایینی استخر است و این درصورتی است که تنها 20درصد از انرژی در این لایه ذخیره میشود. به همین منظور برای افزایش بازده پیشنهاد میشود که گرما از لایههای میانی نیز استخراج شود و بنابراین پمپهای مکنده و تزریق کنندهی آب نمک در لایههای میانی استخرها پیادهسازی شدهاند. ما در این مقاله تلاش میکنیم تا با استفاده از همین ادوات نصب شده، گرادیان شوری در یک استخر خورشیدی را کنترل کنیم و بدون تحمیل هزینههای جدید، گرادیان شوری دلخواه را در استخر مستقر کنیم تا هم از پایداری استخر اطمینان حاصل کنیم و هم بازده استخر را با تحقق گرادیان مناسب بهبود دهیم. برای تحقق این هدف، ابتدا مدل فضای حالت استخرهای خورشیدی با فرض نفوذپذیری ثابت نمک به دست میآید و سپس بر اساس این فضای حالت،کنترل کنترل کنندهی بهینهی ∞Hطراحی میشوند تا گرادیان شوری را کنترل کنند. همچنین یک ساختار جدید بر اساس مفهوم لایهچینی و گسترش گام به گام معرفی میگردد تا ساختار بهینهرابرای جایابی پمپها طوری به دست دهدکه زمان نشست برای تنظیم گرادیان شوری حداقل شود.

کلمات کلیدی

, استخرهای خورشیدی, انرژیهای تجدیدپذیر, سیستمهای توزیع شده, لایهچینی و گسترش گام به گام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078459,
author = {نورانی, مجتبی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and علی اکبر اکبرزاده توتونچی},
title = {طراحی کنترل کننده و مکان یابی بهینه ی ادوات استحصال انرژی برای تنظیم پروفایل شوری در استخرهای خورشیدی بر اساس طرح های بهبود بازده},
booktitle = {ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران، 1398},
year = {2020},
location = {ايران},
keywords = {استخرهای خورشیدی، انرژیهای تجدیدپذیر،سیستمهای توزیع شده،لایهچینی و گسترش گام به گام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی کنترل کننده و مکان یابی بهینه ی ادوات استحصال انرژی برای تنظیم پروفایل شوری در استخرهای خورشیدی بر اساس طرح های بهبود بازده
%A نورانی, مجتبی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A علی اکبر اکبرزاده توتونچی
%J ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران، 1398
%D 2020

[Download]