هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، 1397 , 2019-01-29

عنوان : ( کاربرد لایه چینی و گسترش گام به گام در پایدارسازی سیستم های دینامیکی )

نویسندگان: مجتبی نورانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروفسور زاده در سال 2016، لایهچینی و گسترش گام به گام را به عنوان یک روش محاسباتی با رویکرد علوم کامپیوتر پیشنهاد دادند. در این مقالهبرای اولین بار مفاهیم لایهچینیو گسترش گام به گام، به حوزهی مهندسی سیستمهابسط داده شده اند.برای تحقق این امر،ابتدا مفاهیم اولیهی لایهچینی و گسترش گام به گامبا دیدگاه مهندسی سیستمیادآوری شدهاندو ازاین مفاهیم برای توصیف دو سیستم دینامیکی استفاده شده است. این رویکردباعث میشود مفاهیمی که قبلا برپایهی علوم کامپیوتر توضیح داده شدهبودند، برای کاربرد در مسئلهی پایدارسازی سیستمهای دینامیکی نیز سازگار شوند. در انتها با استفاده از این مفاهیمِ توسعه یافته، به تنظیم و پایدارسازیِ سیستمهایی با دینامیک گسسته پرداخته شدهاست. نتایج به دست آمده از حل مسئلهی پایدارسازی در سیستمهای کنترل مورد بررسی نشان میدهد که لایه چینی همراه با توسعهی گام به گام، میتواند به عنوان یک راه ساده و قابل درک، سیستمهای دینامیک گسسته را با کمترین تعداد گام تنظیم کند.

کلمات کلیدی

, لایه چینی, سیستم های دینامیکی گسسته, تصمیم سازی, گسترش گام به گام, CST
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078462,
author = {نورانی, مجتبی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {کاربرد لایه چینی و گسترش گام به گام در پایدارسازی سیستم های دینامیکی},
booktitle = {هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، 1397},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {لایه چینی، سیستم های دینامیکی گسسته، تصمیم سازی، گسترش گام به گام،CST},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد لایه چینی و گسترش گام به گام در پایدارسازی سیستم های دینامیکی
%A نورانی, مجتبی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، 1397
%D 2019

[Download]