هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، 1397 , 2019-01-29

عنوان : ( مکانیابی موقعیت آهنربا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: حامد رفیعی , امیر صمدی , امیرمحمد نداف شرق , صدرا نداف شرق , حامد حفیظ , محمدسجاد ابویسانی , سارا ناصری گلستانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی مرادی , مجتبی ایزدی , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص مکان آهنربا به کمک حسگرهای مغناطیسی در دهههای اخیر مورد توجه و پژوهش قرار گرفتهاند. به علت قدرت نفوذ میدان مغناطیسی در بسیاری از مواد و همچنین غیرتهاجمی بودن آهنربا، از آن به عنوان جایابی تجهیزات پزشکی، صنعتی، نظامی،... بهره گرفته میشود. لزوم مکانیابی دقیق آهنربا در کاربردهای مختلف، سبب بهکارگیری روشهای متفاوت از قبیل روشهای تحلیلی و غیرتحلیلی شدهاست. در این پژوهش، پس از بررسی کارهای صورت گرفته بر روی روش تحلیلی آهنربای دوقطبی، به علت دقت پایین آن به روشهای غیرتحلیلی از قبیل شبکه عصبی پیشخورد، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه تطبیقی بر پایهی استنتاج فازی پرداخته شدهاست. بعد از طراحی مدل فیزیکی سیستم مکانیابی حرکت آهنربا در سه حالت 5 ،10و 15حسگر میدان مغناطیسی، نتایج روش تحلیلی و سه روش غیرتحلیلی با هم مقایسه گردیده است و نشان داده شده است که میتوان به کمک شبکه عصبی بازگشتی با حداکثر خطای 1میلیمتر و روش شبکه تطبیقی بر پایه سیستم استنتاج فازی با میانگین مربعات خطای 016/0مکان آهنربا را ردیابی کرد

کلمات کلیدی

مکانیابی آهنربا؛ مدل دوقطبی آهنربا؛ شبکههای عصبی؛ شبکه تطبیقی بر پایه سیستم استنتاج فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078466,
author = {رفیعی, حامد and صمدی, امیر and نداف شرق, امیرمحمد and نداف شرق, صدرا and حفیظ, حامد and ابویسانی, محمدسجاد and ناصری گلستانی, سارا and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and علی مرادی and ایزدی, مجتبی and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {مکانیابی موقعیت آهنربا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی},
booktitle = {هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، 1397},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {مکانیابی آهنربا؛ مدل دوقطبی آهنربا؛ شبکههای عصبی؛ شبکه تطبیقی بر پایه سیستم استنتاج فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی موقعیت آهنربا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
%A رفیعی, حامد
%A صمدی, امیر
%A نداف شرق, امیرمحمد
%A نداف شرق, صدرا
%A حفیظ, حامد
%A ابویسانی, محمدسجاد
%A ناصری گلستانی, سارا
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A علی مرادی
%A ایزدی, مجتبی
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، 1397
%D 2019

[Download]