پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (11), شماره (44), سال (2020-3) , صفحات (193-216)

عنوان : ( تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود )

نویسندگان: علی ذوالفقاری , مهدی مرادی , مهدی بهنامه , زکیه مرندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دقت پیش‌بینی سود همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیش‌بینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) بر دقت پیش‌بینی سود می‌پردازد.جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده است که تعداد 86 شرکت مبنای تحلیل فرضیه‌ها قرار گرفتند. آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و به کمک نرم‌افزار Eviews7 صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی دارای اثر مثبت بر دقت پیش‌بینی سود است. این بدین معنی است که شرکت‌هایی که شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در آن‌ها پایین‌تر است دقت پیش‌بینی سودشان از انحراف کمتری برخوردار است؛ اما در خصوص اثر عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیش‌بینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) شواهدی یافت نشد

کلمات کلیدی

کلیدواژه‌ها واژه‌های کلیدی: تمرکز مالکیت؛ دقت پیش‌بینی سود؛ عدم تقارن اطلاعاتی؛ عدم نقدشوندگی سهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078468,
author = {ذوالفقاری, علی and مرادی, مهدی and بهنامه, مهدی and مرندی, زکیه},
title = {تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {44},
month = {March},
issn = {2383-0379},
pages = {193--216},
numpages = {23},
keywords = {کلیدواژه‌ها واژه‌های کلیدی: تمرکز مالکیت؛ دقت پیش‌بینی سود؛ عدم تقارن اطلاعاتی؛ عدم نقدشوندگی سهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود
%A ذوالفقاری, علی
%A مرادی, مهدی
%A بهنامه, مهدی
%A مرندی, زکیه
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2020

[Download]