فرهنگ در دانشگاه اسلامی, دوره (9), شماره (4), سال (2020-2) , صفحات (479-506)

عنوان : ( شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه )

نویسندگان: سیدمجتبی هاشمیان , فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , محمدمهدی فراحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق پیش رو با هدفِ شناساییِ راهبردهایِ رفتاریِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شمال شرق ایران تلاش انجام پذیرفت. روش: در این پژوهش، روش تحقیق پدیدار شناسی به کار گرفته شد. جامعه ی مورد مطالعه، آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و بیرجند بوده که دارای مرتبه علمی استادیاری با حداقل 5 سال سابقه کاری و یا دانشیاری با حداکثر 5 سال فاصله زمانی از آخرین ارتقاء رتبه ی علمی بوده اند. انتخاب مشارکت کنندگان به شیوه ی هدفمند با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته پی گرفته شد تا نهایتا پس از اشباع داده ها، کافی بودنِ تعداد نمونه با 16 مشارکت کننده مشخص شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها به شیوه ی تحلیل محتوا نشان داد که فعالیت های بازآفرینی تعادل کار-زندگی مشتمل بر16 مولفه ی رفتاری بوده و دو راهبردِ فردی با عناوینِ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"فروکاستِ مطالباتِ نقش\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" و \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"پاسخگوییِ دوسوگرایِ نقش\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" را در برداشته است. نتیجه گیری: چارچوبِ راهبردهای بازآفرینی تعادل کار-زندگی خواهد توانست به سانِ یک دستمایه ی عملی به اعضای هیات علمی دانشگاه در جهت بکارگیری بهترین اقدامات برای حصول تعادل کار-زندگی مبتنی بر شرایط خودشان کمک نماید.

کلمات کلیدی

, راهبردهایِ رفتاریِ بازآفرینی, تعادل کار-زندگی, پدیدار شناسی, اعضای هیات علمی دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078507,
author = {هاشمیان, سیدمجتبی and رحیم نیا , فریبرز and پورسلیمی, مجتبی and فراحی, محمدمهدی},
title = {شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه},
journal = {فرهنگ در دانشگاه اسلامی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2345-573X},
pages = {479--506},
numpages = {27},
keywords = {راهبردهایِ رفتاریِ بازآفرینی، تعادل کار-زندگی، پدیدار شناسی، اعضای هیات علمی دانشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه
%A هاشمیان, سیدمجتبی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پورسلیمی, مجتبی
%A فراحی, محمدمهدی
%J فرهنگ در دانشگاه اسلامی
%@ 2345-573X
%D 2020

[Download]