تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (6), شماره (2), سال (2019-12) , صفحات (125-147)

عنوان : ( تحلیل دارایی های معیشت خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی مورد مطالعه: شهرستان تربت جام )

نویسندگان: فرهاد رمضانی , مریم قاسمی , سیدهادی زرقانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در چارچوب توسعه پایدار روستایی نیاز به اصلاح الگوهای معیشتی سنتی و انطباق آن با الگوهای معیشتی پایدار است، بدیهی است حصول این تغییر بدون توجه به دارایی ها و سرمایه های معیشتی خانوارها ممکن نیست. دارایی های معیشتی شامل انواع سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مالی است که جزء اساسی معیشت قشر فقیر محسوب می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، سنجش سطح دارایی های معیشتی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی شهرستان تربت جام است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی، از نوع کاربردی-توسعه ای است. دارایی های معیشت ذیل پنج بعد به کمک 64 شاخص کمی گردید. این شاخص-ها در تحلیل عاملی تاییدی 66 درصد واریانس را تبیین نمود، همچنین ضریب آلفای کرونباخ 0.91 به دست آمد که حاکی از روایی و پایایی مطلوب ابزار تحقیق است. جامعه آماری تحقیق کلیه روستاهای مرزی بیش از 20 خانوار شهرستان تربت جام است. واحد تحلیل 264 خانوار در 17 روستای واقع در 10 کیلومتری مرز ایران و افغانستان است. نتایج تحقیق نشان داد دارایی های معیشتی خانوارهای روستایی ساکن در مرز در سطح بسیار پائینی قرار دارد به طوری که میانگین سرمایه انسانی 13/2، سرمایه مالی 87/1، سرمایه اجتماعی 84/2، سرمایه فیزیکی 81/1، سرمایه طبیعی 12/2 در طیف لیکرت به طور معنی داری پائینتر از میانه نظری ارزیابی شده است. همچنین سازه «دارایی های معیشتی» با میانگین 2.22 در حد «کم» سنجش شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد الگوهای معیشتی روستاهای مرزی انطباق چندانی با الگوهای معیشت پایدار نداشته و سکونت در روستا به همراه انزوای جغرافیایی مرزها، محدودیت های معیشتی زیادی را برای خانوارهای ساکن ایجاد نموده است. بدبهی است هرگونه فعالیت در زمینه اصلاح الگوهای معیشتی مستلزم توجه به چندبعدی بودن معیشت می باشد.

کلمات کلیدی

, دارایی های معیشتی, روستاهای مرزی, شهرستان تربت جام, خانوارهای روستایی, پایداری معیشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078521,
author = {رمضانی, فرهاد and قاسمی, مریم and زرقانی, سیدهادی},
title = {تحلیل دارایی های معیشت خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی مورد مطالعه: شهرستان تربت جام},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2019},
volume = {6},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-7736},
pages = {125--147},
numpages = {22},
keywords = {دارایی های معیشتی، روستاهای مرزی، شهرستان تربت جام، خانوارهای روستایی، پایداری معیشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل دارایی های معیشت خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی مورد مطالعه: شهرستان تربت جام
%A رمضانی, فرهاد
%A قاسمی, مریم
%A زرقانی, سیدهادی
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2019

[Download]