اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11

عنوان : ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ظﺮفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد ﺑﺎ رویکرد پویاشناسی سیستمﻫﺎ )

نویسندگان: میثم عمرانی , سید محمد خلیلی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامهریزی توسعه ظرفیت تولید همواره یکی از مﻬمترین چالشهای پیشروی تصمیمگیران در شرکتهای تولیدی بوده اســت. این تصــمیمها معموﻻً در قالب برنامههای میانمدت و بلندمدت شــرکت لحاظ میشــود و بار مالی زیادی به همراه دارد. بهطور ســنتی شــرکتها با افزایش درآمد به دنبال افزایش ظرفیت تولید هســتند، حال آنکه در دنیای واقعی، افزایش آن بدون توجه به دیگر متغیرها مانند توان فروش نتیجهای جز ایجاد هزینههای انبارداری و خواب سرمایه درپی ندارد. در پژوهش حاضر با هدف ارائه رویکردی مناسب در راستای تدوین برنامه توسعه ظرفیت تولید و با استفاده از رویکرد پویاشناسی سیستمها سعی میشــود توســعهای در دیدگاه مدیران به منظور شــناخت عوامل تأثیرگذار بر مســئله صــورت گیرد و روابط این عوامل به همراه متغیرهای مربوطه به صورت یک سیستم یکپارچه درنظرگرفته شود. این پژوهش متغیرهای توان فروش، میزان سفارشات، هزینه توســعه ظرفیت تولید و فروش، تأخیر تا بﻬرهبرداری از ظرفیت جدید، قیمت فروش و هزینههای تولید محصــوﻻت را در مدلسازی پویا مسئله برنامهریزی توسعه ظرفیت تولید در نظر میگیرد و با شبیهسازی شرایط واقعی، نتایج تصمیمات در آینده را بررسی میکند؛ همچنین با تعریف سناریوهای مختلف برای پارامترهای تأثیرگذار بر مسئله و تحلیل آنها، دیدگاه مناسبی برای شناخت ابعاد مسئله فراهم میشود. مسئله برنامهریزی توسعه ظرفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد از اهمیت بسیار زیادی برخوردارست چراکه نیاز به سرمایهگذاریهای عظیم ملی دارد. در این مقاله محصول میلگرد مجتمع فوﻻد خراسان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است و برنامه توسعه ظرفیت تولید مبتنی بر اطﻼعات واقعی این محصول در بازار ایران و در شرکت مذکور تعیین میشود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی ظرفیت تولید, توان فروش, زمان تحویل, پویاشناسی سیستمها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078548,
author = {عمرانی, میثم and خلیلی, سید محمد and پویا, علیرضا},
title = {ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ظﺮفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد ﺑﺎ رویکرد پویاشناسی سیستمﻫﺎ},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {برنامه ریزی ظرفیت تولید، توان فروش، زمان تحویل، پویاشناسی سیستمها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ظﺮفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد ﺑﺎ رویکرد پویاشناسی سیستمﻫﺎ
%A عمرانی, میثم
%A خلیلی, سید محمد
%A پویا, علیرضا
%J اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
%D 2019

[Download]