تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (11), شماره (39), سال (2020-8) , صفحات (101-124)

عنوان : ( بررسی سفرهای عالمان بلخی در قرون سوم تا ششم هجری )

نویسندگان: تهمینه رئیس السادات , جواد عباسی , سیدجلال رجائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهان اسلام در قرون سه تا شش هجری دورانی از شکوفایی علمی و تمدنی را به همراه داشت. دانشمندان در شهرهای محختلف به تحصیل و تدریس می پرداختند. یکی از مباحث مهم در حیطه علم آموزی در قرون میانه ایران توجه به سفرهای علمی دانشمندان و عالمان بوده است. در این پژوهش به بررسی تعدادی از دانشمندان شهر بلخ در قرون سه تا شش هجری اشاره شده که جهت فراگیری و یا تکمیل مباحث علمی خود به سرزمین های دیگر سفر داشته اند. نوشتار حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی این هدف را در پی دارد تا مشخص کند بیشترین سفرهای علمی در قرون مورد نظر از شهر بلخ به چه سرزمین هایی و دلیل انتخاب این شهرها جهت رحله علمی از سوی دانشمندان چه بوده است؟ اینکه در این سفرها و شهرها به دنبال کسب کدام علم بوده اند نیز بسیار مهم است. سرزمین عراق شامل شهرهای بغداد و بصره و شوریه شامل شام و حلب و حجاز و نیشابور بیشترین توجه را از نظر علمی به خود جلب کرده اند. وجود مراکز علمی از جمله مساجد جامع و نظامیه ها و کتابخانه های ارزشمند این سرزمین ها مهم ترین عوامل در جذب عالمان و دانشمندان بوده اند.

کلمات کلیدی

, بلخ, رحله های علمی, عالمان مسلمان, مساجد جامع, بغداد, نظامیه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078585,
author = {رئیس السادات, تهمینه and عباسی, جواد and رجائی, سیدجلال},
title = {بررسی سفرهای عالمان بلخی در قرون سوم تا ششم هجری},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {39},
month = {August},
issn = {2252-0538},
pages = {101--124},
numpages = {23},
keywords = {بلخ، رحله های علمی، عالمان مسلمان، مساجد جامع، بغداد، نظامیه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سفرهای عالمان بلخی در قرون سوم تا ششم هجری
%A رئیس السادات, تهمینه
%A عباسی, جواد
%A رجائی, سیدجلال
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2020

[Download]