سومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی , 2019-05-01

عنوان : ( مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان )

نویسندگان: سیما روزمینا , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , بهناز شاه طهماسبی , رضا بهاری فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش غیرطبیعی قوس در ناحیه ستون فقرات پشتی کایفوز نامیده می شود. کایفوز رایج ترین ناهنجاری یک چهارم فوقانی بدن است و در زنان شایع تر از مردان است. این ناهنجاری باعث کاهش حجم قفسه سینه، کاهش سرعت راه رفتن، کاهش تعادل، افزایش نوسانات بدن و افزایش خطر ابتلا به افتادن می شود. هرگونه تغییر در ستون فقرات پشتی در وضعیت قرارگیری استخوان کتف تاثیر می گذارد زیرا استخوان کتف از طریق عضلات و دنده ها با ستون فقرات ارتباط دارد. روش های مختلفی برای درمان کایفوز وجود دارد که در این بین تمرین درمانی از روش های رایج است. اگرچه به دلیل تنوع تحقیقات در این زمینه مقایسه آن ها مشکل به نظر می رسد. هدف از انجام تحقیق حاضر پاسخ به این سوال بود که آیا تمرینات ثبات مرکزی در آب مانند تمرینات ثبات مرکزی در خشکی، روی زاویه کایفوز و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان تاثیر دارد؟ به این منظور تعداد 30 زن غیرفعال 25-45 سال مبتلا به کایفوز وضعیتی به طور تصادفی انتخاب شدند. زاویه کایفوز به وسیله اینکلاینومتر و نحوه قرارگیری استخوان کتف به وسیله متر نواری قبل و بعد از تمرین اندازه گیری شد. سپس افراد تمرینات را به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه حدود 60 دقیقه انجام دادند. نتایج تحقیق نشان دهنده اثرات مثبت تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر زاویه کایفوز و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان داشت ولی تمرینات ثبات مرکزی در خشکی موثرتر بود. به دلیل اثرگذاری مثبت تمرینات ثبات مرکزی که تمرکز بر عکس العمل های زنجیره ای دارد، پیشنهاد می شود برای درمان کایفوز از این روش تمرینی استفاده شود. از آنجا که تمرینات ثبات مرکزی در خشکی اثرگذاری بیشتری نسبت به آب داشتند، پیشنهاد می شود از تمرینات خشکی با صرف هزینه کمتر استفاده شود.

کلمات کلیدی

, تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی , انحنای کایفوز وضعیتی, نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078611,
author = {روزمینا, سیما and ابراهیمی عطری, احمد and خوشرفتاریزدی, ناهید and شاه طهماسبی , بهناز and بهاری فرد, رضا},
title = {مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان},
booktitle = {سومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی - انحنای کایفوز وضعیتی- نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان
%A روزمینا, سیما
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A شاه طهماسبی , بهناز
%A بهاری فرد, رضا
%J سومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی
%D 2019

[Download]