شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25

عنوان : ( ارزیابی مقاومت به شوری ارقام سویا در مرحله جوانه زنی )

نویسندگان: مهدی عبدالهی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , سعید موری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم سویا صورت گرفته است. بدین منظور دو رقم سویا در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمون جوانه زنی بذر قرار گرفتند. بذرها با آب شور در سطوح مختلف EC (0، 3، 6 ،9 و 12) دسی زیمنس بر متر آبیاری شدند. جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن تر، وزن خشک و شاخص حساسیت به شوری (SSI) ارقام تحت شرایط شوری هفت روز پس از کشت اندازه گیری شدند. شوری به شکل معنی داری باعث کاهش وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در هر دو رقم گردید. رشد ساقه چه بیش از رشد ریشه چه تحت تاثیر منفی تنش شوری قرار گرفت. رقم هابیت بر اساس شاخص مقاومت به شوری (SSI) مقاومت بیشتری را نسب به شرایط شوری از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

, ارقام سویا, شوری, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078627,
author = {مهدی عبدالهی and احمدی لاهیجانی, محمدجواد and سعید موری},
title = {ارزیابی مقاومت به شوری ارقام سویا در مرحله جوانه زنی},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2020},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ارقام سویا، شوری، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقاومت به شوری ارقام سویا در مرحله جوانه زنی
%A مهدی عبدالهی
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%A سعید موری
%J شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2020

[Download]