میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (15), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (109-118)

عنوان : ( شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان )

نویسندگان: ملاحت احمدی , سالار داداش زاده , ابوالفضل غنی ئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اشرشیاکلی یکی از مهمترین میکروب‌های بیماری‌زا در انسان و پرندگان محسوب می‌شود. جدایه‌های اشرشیاکلی بیماریزای پرندگان (APEC) و اشرشیاکلی بیماریزای دستگاه ادراری (UPEC) قادر به بیماریزایی خارج از محیط روده می‌باشند. این جدایه‌ها صفات مشترکی دارند. این احتمال وجود دارد که انتقال برخی از خصوصیات مشترک بین میزبان‌های مختلف، در اپیدمیولوژی بیماری در انسان و طیور حائز اهمیت باشد. در مطالعه حاضر، شیوع 4 ژن وابسته به حدت (sitA، iutA، traT و tsh) در 26 جدایه APEC و 25 ایزوله UPEC جدا شده از موارد بالینی مشکوک به عفونت اشرشیاکلی در آذربایجان غربی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) بررسی گردید. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار minitab 15 انجام گرفت. فراوانی ژن‌های حدت در جدایه‌های APEC و UPEC به ترتیب در مورد ژن traT %2/96 و %64، ژن sitA %5/88 و %76، ژن iutA %6/84 و %68، و tsh %5/61 و %16 می-باشد. ژن‌های حدت traT و sitA به ترتیب در جدایه‌های APEC و UPEC بالاترین فراوانی را داشتند. تنوع زیادی از حضور ژن-های حدت در این جدایه‌ها مشاهده شد. ترکیب iutA-sitA-tsh-traT بیشترین فراوانی ژن‌های حدت را در بین جدایه‌های بیماریزای پرندگان داشت. در مورد جدایه‌های بیماریزا در عفونت ادراری انسان، بالاترین فراوانی را ترکیب iutA-sitA-traT داشت. این احتمال وجود دارد که ژن‌های حدت بین طیور و انسان انتقال یابند. ضروری است تا مطالعات بیشتری انجام گیرد و اهمیت چنین احتمالاتی را در اپیدمیولوژی بیماری در انسان و طیور ارزیابی نماید.

کلمات کلیدی

اشرشیاکلی بیماریزای پرندگان (APEC) اشرشیاکلی بیماریزای دستگاه ادراری (UPEC) ژن های حدت ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078634,
author = {ملاحت احمدی and سالار داداش زاده and غنی ئی, ابوالفضل},
title = {شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-8851},
pages = {109--118},
numpages = {9},
keywords = {اشرشیاکلی بیماریزای پرندگان (APEC) اشرشیاکلی بیماریزای دستگاه ادراری (UPEC) ژن های حدت ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان
%A ملاحت احمدی
%A سالار داداش زاده
%A غنی ئی, ابوالفضل
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2019

[Download]