شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25

عنوان : ( مقایسه کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از نخود با استفاده از روشهای مختلف دستی برای مطالعات اپی ژنتیک )

نویسندگان: کیانوش زنگنه , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستیابی به محتوی ژنتیکی نمونه های زیستی از اولین نیازهای مطالعات ژنتیک مولکولی به شمار میرود. روش استخراج محتوی ژنتیکی با توجه به نوع بافت، سلول، محتویات سلولی با یکدیگر متفاوت هستند. در تحقیق حاضر، سه روش از گیاه نخود مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی روشی با کیفیت مناسب به DNA استخراج منظور تحقیقات اپیژنتیکی است. در این مطالعه از بافت گیاهی تازه نخود نمونه برداری انجام شد؛ سپس به سه روش سریع استخراج شده، و هرکدام از روشها در غالب طرح کاملا تصادفی با سه DNA دویل و همکاران، موری و تامسون ،CTAB تکرار ارزیابی شدند. غلظت نمونه های استخراج شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری و ژل الکتروفورز اندازه گیری دارای واضحترین باند بود؛ CTAB شد. یافته های این پژوهش نشان دادکه: در بین روشهای مورد ارزیابی روش سریع 282 را نشان داد. از نظر / استخراج شده در روش سوم بهترین کیفیت را داشت و بیشترین نسبت جذب طول موج 262 DNA ی استخراج شده، روش دوم بیشترین و روش سوم کمترین غلظت را نشان داد. در مجموع از یافتههای این DNA کمیت روش سوم بیشترین ،DNA پژوهش میتوان نتیجه گرفت که روش اول واضح ترین باندها، روش دوم بیشترین غلظت خلوص را نشان میدهد. در بین روش های مورد بررسی روش دوم به عنوان بهترین روش برای تحقیقات اپیژنتیکی می- باشد.

کلمات کلیدی

, استخراج DNA, اپی ژنتیک, اسپکتروفتومتری, غلظت DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078643,
author = {زنگنه, کیانوش and شکوهی فر, فرهاد and ممرآبادی, مجتبی},
title = {مقایسه کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از نخود با استفاده از روشهای مختلف دستی برای مطالعات اپی ژنتیک},
booktitle = {شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2020},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {استخراج DNA، اپی ژنتیک، اسپکتروفتومتری، غلظت DNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از نخود با استفاده از روشهای مختلف دستی برای مطالعات اپی ژنتیک
%A زنگنه, کیانوش
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ممرآبادی, مجتبی
%J شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2020

[Download]