آب و خاک, دوره (33), شماره (6), سال (2020-3) , صفحات (943-958)

عنوان : ( توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) )

نویسندگان: غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی به عنوان پیچیده ترین، اما کمتر شناخته شده ترین خطر در میان تمام خطرات طبیعی است که نسبت به هر خطر طبیعی دیگر، درصد بیشتری از مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی و مکرر اقلیمی است؛ تجزیه و تحلیل ریسک خشکسالی ترکیبی از تجزیه و تحلیل خطر خشکسالی و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری خشکسالی است. در این مطالعه سعی شده است چشم انداری از تغییرات ریسک خشکسالی هواشناسی در آینده نشان داده شود. مطالعه به صورت موردی برای زیرحوضه افین (واقع در استان خراسان جنوبی) انجام شده است. دوره آماری استفاده شده برای دوره پایه 33 سال (2015-1983) می باشد. داده های آینده براساس سه مدل از پروژه CORDEX بدست آمده است. دوره آتی، به سه دوره 27 ساله شامل، آینده نزدیک (2046-2020)، آینده میانی (2073-2047) و آینده دور (2100-2074) تقسیم شده است. به منظور محاسبه ریسک خشکسالی، مخاطره خشکسالی براساس سه شاخص خشکسالی SPI، SPEI و eRDI برای دوره پایه و دوره های آتی و پس از آن آسیب پذیری تعیین شد. افزایش شدت خشکسالی ها در دوره های آتی از دیگر نتایج حاصل از این مطالعه است. خروجی های ریسک بدست آمده از روش مستقیم محاسبه ریسک که با داده های CORDEX و نیز روش استفاده از مدل پیش بینی ریسک که در این مطالعه بدست آمد، نشان از افزایش تعداد وقایع خشکسالی و بدنبال آن افزایش وقایع ریسک خشکسالی در منطقه دارد. همچنین، مشاهده شد شدت ریسک خشکسالی ها براساس سناریوی انتشار RCP8.5 بیشتر از RCP4.5 می باشد

کلمات کلیدی

, آسیب پذیری خشکسالی, ریسک خشکسالی, مخاطره خشکسالی, CORDEX , ARIMA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078658,
author = {کواکبی, غزاله and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and مساعدی, ابوالفضل and جباری نوقابی, مهدی},
title = {توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)},
journal = {آب و خاک},
year = {2020},
volume = {33},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {943--958},
numpages = {15},
keywords = {آسیب پذیری خشکسالی، ریسک خشکسالی، مخاطره خشکسالی، CORDEX ; ARIMA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)
%A کواکبی, غزاله
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A مساعدی, ابوالفضل
%A جباری نوقابی, مهدی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2020

[Download]