مرتع و آبخیزداری, Volume (72), No (3), Year (2019-11) , Pages (683-698)

Title : ( تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه‌: حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور) )

Authors: mahboobe sadat hosseini , Ali Golkarian , Mahdi Ghorbani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مدیریت منابع آب یکی از حساس‌ترین و درعین‌حال پیچیده‌ترین اشکال مدیریت منابع است و از طرفی حکمرانی منابع آب به‌عنوان ارزشمندترین منبع طبیعی حوزه‌های آبخیز با دخیل نمودن بهره‌برداران محلی جهت مدیریت مشارکتی منابع آب یکی از ضروریات برنامه امنیت آب محسوب می‌شود. بر این اساس به تحلیل شبکه اجتماعی به‌منزله یک رویکرد در تحلیل روابط ذینفعان محلی به‌منظور مدیریت پایدار منابع آب توجه شده است. هدف از این پژوهش پایش اجتماعی شبکه ذی‌نفعان محلی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در سامان عرفی خروعلیا در شهرستان نیشابور است. این کار بر اساس پیوندهای اعتماد و مشارکت و با استفاده از شاخص‌های کمی و ریاضی سطح کلان شبکه (تراکم، تمرکز، دوسویگی پیوندها، انتقال‌پذیری پیوندها، میانگین فاصله ژئودزیک) صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد میزان سرمایه اجتماعی بر اساس پیوندهای اعتماد و مشارکت قوی بوده و پایداری و تعادل شبکه در حد بالایی ارزیابی می‌گردد که نشان‌دهنده بالا بودن میزان اعتماد و مشارکت متقابل در میان ذی‌نفعان محلی است. همچنین میزان همبستگی بین دو پیوند اعتماد و مشارکت بر اساس شاخص QAP، 66درصد و در حد متوسط رو به بالا است. نتایج شاخص میانگین فاصله ژئودزیک بر اساس پیوند اعتماد و مشارکت بیانگر سرعت گردش اعتماد و مشارکت در حد متوسط رو به بالا است. بر اساس نتایج می‌توان استدلال نمود بالا بودن میزان سرمایه اجتماعی و وجود اتحاد و یگانگی قابل‌قبول در میان افراد منجر به بالا رفتن سرعت گردش اعتماد و مشارکت در بین ذی‌نفعان شده و درنتیجه می‌توان رویکرد حکمرانی موفق منابع آب را با هزینه و زمان کمتری اجرایی نمود.

Keywords

, انسجام اجتماعی, تحلیل شبکه اجتماعی, حکمرانی منابع آب, سامان عرفی خروعلیا, سرمایه اجتماعی, شبکه ذینفعان محلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078659,
author = {Hosseini, Mahboobe Sadat and Golkarian, Ali and مهدی قربانی},
title = {تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه‌: حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2019},
volume = {72},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5044},
pages = {683--698},
numpages = {15},
keywords = {انسجام اجتماعی، تحلیل شبکه اجتماعی، حکمرانی منابع آب، سامان عرفی خروعلیا، سرمایه اجتماعی، شبکه ذینفعان محلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه‌: حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور)
%A Hosseini, Mahboobe Sadat
%A Golkarian, Ali
%A مهدی قربانی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2019

[Download]