مدیریت برند, دوره (5), شماره (15), سال (2018-10) , صفحات (171-198)

عنوان : ( مقایسه اثربخشی پیام تبلیغاتی چریکی و غیر چریکی در مصرف کننده های نوشابه های انرژی زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی) )

نویسندگان: مهدی طالب پور , مجید خرسندی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای اثر پیام بازاریابی چریکی و غیر چریکی در نوشابه‌های انرژی‌زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران مصرف‌کننده نوشابه‌های انرژی‌زای ردبول و بلک انرژی می‌باشند و با روش نمونه‌گیری انتخابی تعداد 40 نفر انتخاب شدند و در دو گروه تجربی و کنترل برندهای ردبول و بلک انرژی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه بازاریابی چریکی چیون و سوزس، (2014) می‌باشد که برای اطمینان از روایی با نظرخواهی از ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی روایی محتوایی آن مورد تائید قرار گرفت. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مؤلفه‌های پژوهش در پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. در سنجش پایایی، ضریب آلفای کرونباخ برابر با 97 /0 می‌باشد. برای اجرای پژوهش ابتدا پیام تبلیغ ویدیویی ارائه و سپس پرسشنامه پژوهش ارائه شد. یک هفته بعد گروه تجربی بدون آگاهی قبلی با تبلیغ چریکی روبرو شدند و پرسشنامه مجدداً ارائه‌شده و با دیدگاه آنان نسبت به پیام غیر چریکی و همچنین گروه کنترل مقایسه گردید. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از آزمون تی دو نمونه‌ای مستقل و تی دو نمونه‌ای وابسته استفاده شد.یافته‌های پژوهش نشان داد بین گروه کنترل و تجربی در برندهای ردبول و بلک انرژی در اثر بازاریابی چریکی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از بازاریابی چریکی می‌تواند در بهبود دیدگاه مشتریان و اثرگذاری بیشتر بر آنان برای خرید محصول مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

بازاریابی چریکی نوشابه انرژی‌زا ردبول بلک انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078691,
author = {طالب پور, مهدی and مجید خرسندی فرد},
title = {مقایسه اثربخشی پیام تبلیغاتی چریکی و غیر چریکی در مصرف کننده های نوشابه های انرژی زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی)},
journal = {مدیریت برند},
year = {2018},
volume = {5},
number = {15},
month = {October},
issn = {2345-3222},
pages = {171--198},
numpages = {27},
keywords = {بازاریابی چریکی نوشابه انرژی‌زا ردبول بلک انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثربخشی پیام تبلیغاتی چریکی و غیر چریکی در مصرف کننده های نوشابه های انرژی زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی)
%A طالب پور, مهدی
%A مجید خرسندی فرد
%J مدیریت برند
%@ 2345-3222
%D 2018

[Download]