7th International Conference on Logistics and Supply Chain Management , 2020-02-26

عنوان : ( Modeling Supply Chain Disruption and Supply Chain Strengthening )

نویسندگان: فریده توکلی , بابک رضائی خبوشان , علیرضا شرکت بزازان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش شبکه تامین و امکان رخداد ریسک های طبیعی، مالی و عملیاتی در اجزای این شبکه باعث شده است تا زنجیره تأمین بیش از گذشته در برابر بروز اختلالات آسیب‌پذیرتر گردد. این درحالی است که به علت وجود عدم قطعیت ها در احتمال بروز این اختلالات و وابستگی میان آنها و از طرفی پیچیدگی شبکه ها باعث شده اند تا در سال های اخیر مدیریت ریسک زنجیره تامین اهمیت بسزایی یابد. در این مقاله ابتدا تاثیرات نامطلوب این اختلالات و نحوه انتشار آنها در زنجیره تأمین به کمک رویکرد شبیه سازی بررسی می شود. برای این منظور ویژگی هایی از قبیل احتمال بروز ریسک، سطح آمادگی و مدت زمان بازیابی برای هر یک از اجرای این شبکه مدل سازی گردیده اند. سپس، در راستا بهبود عملکرد زنجیره تأمین در مواجه با این ریسک ها و بادرنظرگرفتن محدودیت های بودجه، ویژگی های هر گره و ساختار شبکه، به تصمیم‌گیری در خصوص نحوه سرمایه گذاری در گره ها پرداخته می شود. تکنیک مورد استفاده برای تحقق این هدف، بهینه‌سازی مبتنی شبیه‌سازی پیشامدهای گسسته می‌باشد. به کمک مدل پیشنهادی، نحوه انتشار اختلالات در یک زنجیره تامین 4 سطحی با 21 گره بررسی می گردد، و سپس با درنظرگرفتن بودجه محدود، زمان بازیابی و سطح آمادگی مطلوب هر گره به گونه ای تعیین می گردد تا عملکرد زنجیره تأمین درمواجه با اختلالات بهینه باشد، در آخر نیز نتایج قبل و بعد از بهینه‌سازی مورد مقایسه می‌گردد.

کلمات کلیدی

زنجیره تأمین؛ اختلال؛ شبیه‌سازی پیشامدهای گسسته؛ بهینه‌سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078697,
author = {توکلی, فریده and رضائی خبوشان, بابک and شرکت بزازان, علیرضا},
title = {Modeling Supply Chain Disruption and Supply Chain Strengthening},
booktitle = {7th International Conference on Logistics and Supply Chain Management},
year = {2020},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {زنجیره تأمین؛ اختلال؛ شبیه‌سازی پیشامدهای گسسته؛ بهینه‌سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Modeling Supply Chain Disruption and Supply Chain Strengthening
%A توکلی, فریده
%A رضائی خبوشان, بابک
%A شرکت بزازان, علیرضا
%J 7th International Conference on Logistics and Supply Chain Management
%D 2020

[Download]