مرتع و آبخیزداری, دوره (72), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (865-878)

عنوان : ( ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه:شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: رویا وزیریان , علی اکبر کریمیان , علی رضا افشانی , محمدتقی دستورانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مدیریت م شارکتی مناطق خ شک، تحلیل روابط اجتماعی بین ک شاورزان ضروری میبا شد . هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی و تحلیل شبکۀ اجتماعی کشباورزان در پیوندهای اعتماد و مشبارکت در فعالیتهای آبیاری، بازاریابی و کشبت در هبر روهبتای آریان، حارثآباد و رباط هرپوش واقع در منطق هکزوار ا هت. بدین منظور، ابتدا با ا هتفاده از روشهای مطالعات کیفی رویۀرد پیمای شی، روش مشاهدۀ مستقیم و مصاحکر، جامع هدف شناهایی گردید. هپس بر اهاس روش کمی تحلیل شکۀر، چهار شاخص مهم تراکم، دو هویگی، انتقالپذیری و میانگین فا صله ژئودزیک در پیوندهای اعتماد و م شارکت در فعالیتهای ک شاورزی در شکۀ ک شاورزان ارزیابی گردید. برا هاس نتایج میزان تراکم در چهار پیوند مورد برر هی، در رو هتای آریان بیش از هایر رو هتاها بوده کر ن شاندهندۀ ان سجام اجتماعی بی شتر در این رو هتا میبا شد. همچنین نتایج میزان شاخص دو هویگی و انتقال پذیری در پیوندهای مورد برر هی ن شاندهندۀ تعادل، توازن و پایداری بی شتر شکۀر در رو هتای آریان ن سکت بر هایر رو هتاها بوده، در نتیجر هرمای اجتماعی در این روهتا بیشتر اهت. نتایج میانگین فاصل ژئودزیک نیز بیانگر مطلوبترین فاصل ژئودزیک در بین کشاورزان در روهتای آریان میباشد. افزایش انسجام، یگانگی و اتحاد در این روهتاها، موجب افزایش هرعت گردش و تکادل اطلاعات و همچنین افزایش هرمای اجتماعی در آنها خواهد گردید و هماهنگی و دهترهی افراد بر یۀدیگر با صرف هزینر و زمان کمتری موفق خواهد بود. بنابراین تقویت اعتماد و مشبارکت اجتماعی جهت افزایش هبرمای اجتماعی و توانمندهبازی جوامع محلی بر عنوان یک ضبرورت جهت مدیریت مشبارکتی موفق در این مناطق الزامی اهت.

کلمات کلیدی

, تحلیل شکۀ اجتماعی, اعتماد, مدیریت مشارکتی, هرمای اجتماعی, هکزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078736,
author = {رویا وزیریان and علی اکبر کریمیان and علی رضا افشانی and دستورانی, محمدتقی},
title = {ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه:شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2019},
volume = {72},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5044},
pages = {865--878},
numpages = {13},
keywords = {تحلیل شکۀ اجتماعی، اعتماد، مدیریت مشارکتی، هرمای اجتماعی، هکزوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه:شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی)
%A رویا وزیریان
%A علی اکبر کریمیان
%A علی رضا افشانی
%A دستورانی, محمدتقی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2019

[Download]