دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران )

نویسندگان: علیرضا محمدآبادی , محمد وحیدی نیا , میثم شفیعی اردستانی , فاطمه ذبیحی زوارم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متـر 240 در این مطالعه سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم مورد مطالعه زیست چینه نگاری قرار گرفت. سازند آسماری در برش مورد مطالعه ضخامت دارد. مرز زیرین سازند آسماری با سازند شهبازان در برش مورد مطالعه نامشخص و هم شیب و مرز بالایی آن بـا سـازند گاسـاران بـه ـو رت زیست زون به ترتیب ذیل مورد شناسایی قرار گرفت: 4 جنس فرامینیفر بنتونیک در غالب 20 گونه متعلق به 26پیوسته و هم شیب می باشد. تعداد 1- Nummulites vascus-Nummulites fichteli Assemblage Zone, 2- Archaias asmaricus-Archaias hensoni Assemblage Zone, 3- indetermined, 4-Borelis melo curdica- Borelis melo melo Assemblage Zone در نهایت بر اساس مطالعه ورت گرفته سازند آسماری در برش مورد مطالعه در محدوده سنی الیگوسن پیشین ( روپلین) تا میوسن پیشین ( آکیتانین- بوردیگالین) نهشته شده است.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی زاگرس, سازند آسماری, برش چینه شناسی تنگ لیلم, فرامینیفر بنتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078741,
author = {محمدآبادی, علیرضا and وحیدی نیا, محمد and میثم شفیعی اردستانی and فاطمه ذبیحی زوارم},
title = {زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی زاگرس، سازند آسماری، برش چینه شناسی تنگ لیلم، فرامینیفر بنتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران
%A محمدآبادی, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%A میثم شفیعی اردستانی
%A فاطمه ذبیحی زوارم
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]