مجلس و راهبرد, دوره (26), شماره (100), سال (2020-2) , صفحات (215-241)

عنوان : ( تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , زهرا فرهادی الاشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکتب معرفتی اصالت سودمندی با تأ کید بر اصل تداعی معانی، درصدد افزایش رنج ها و کم کردن منافع احتمالی ناشی از ارتکاب بزه است. این مکتب فکری با گزینش نگاه ابزاری به کیفرها، از جمله کیفر مرگ، نیل به بیشترین منفعت اجتماعی در نتیجه تحمیل کیفر را خواستار است. در همین راستا، از دیرباز تا کنون فایده گرایان ابقا گرا و الغا گرا تلاش های فکری و فلسفی متعددی برای کشف چارچوبی اخلاقی برای توجیه تحمیل و یا مخالفت با تحمیل کیفر مرگ کرده اند. بررسی انتقادی نظریات هر یک از این دو گروه، نشان از وجود آشفتگی های فلسفی و یا عملی بسیاری برای نیل به اهداف فایده گرایی دارد. مقاله حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از متون مرجع فایده گرایان، مطالعات آماری و اسناد و مدارک، پس از تبیین نظریات فایده گرایان ابقاگرا و الغاگرا به ارزیابی انتقادی کیفر مرگ از دریچه بازدارندگی پرداخته است. نگرش انتقادی به سودمندی کیفر مرگ، به اصلاح و تعدیل قوانین کیفری دارای مجازات مرگ مبتنی بر اصالت فایده، کارآمد شدن کیفر اعدام، افزایش تأثیر بازدارنده آن و دستیابی به هدف اصلی مکتب اصالت فایده، یعنی منفعت اجتماعی، کمک خواهد کرد. ازاینرو، همسویی یا عدم همسویی کیفر مرگ با اصول فلسفه اصالت فایده را تبیین می کنیم و به ارزیابی انتقادی آنها می پردازیم و در آخر معیاری جدید برای حل این تعارضات، یعنی ضرورت کاربست نگاه فلسفی ترکیبی به کیفر مرگ، را ارائه می کنیم

کلمات کلیدی

بازدارندگی؛ کیفر مرگ؛ اصالت فایده؛ ابقاگرایان؛ الغاگرایان؛ فلسفه کیفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078750,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and فرهادی الاشتی, زهرا},
title = {تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ},
journal = {مجلس و راهبرد},
year = {2020},
volume = {26},
number = {100},
month = {February},
issn = {2322-1860},
pages = {215--241},
numpages = {26},
keywords = {بازدارندگی؛ کیفر مرگ؛ اصالت فایده؛ ابقاگرایان؛ الغاگرایان؛ فلسفه کیفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A فرهادی الاشتی, زهرا
%J مجلس و راهبرد
%@ 2322-1860
%D 2020

[Download]