دانش علف های هرز ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2020-10) , صفحات (45-56)

عنوان : ( ارزیابی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal L) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرز )

نویسندگان: ثنا کاربر , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در سال زراعی 1392-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها گیاه پوششی در سه سطح شبدر برسیم ، چاودار و مخلوط شبدر برسیم+ چاودار، در دو تراکم توصیه شده کشت زراعی این دو گونه (برای شبدر برسیم و چاودار به ترتیب 25 و 190 کیلوگرم در هکتار) و افزایشی (5/1 برابر توصیه شده) و سه نوع مدیریت مالچ شامل علف کش+ مالچ ، برداشت+ مالچ و برداشت بود. طیف علف های هرز در این آزمایش عمدتاً شامل یکساله های تابستانه بویژه سلمه تره (Chenopodium album)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides) بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب در تیمارهای شاهد علف کش(40/2275 و 2/6089 کیلوگرم بر هکتار) و شاهد وجین دستی(60/2179 و 5/5737 کیلوگرم بر هکتار) به دست آمد. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنی داری در عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک باقی تیمارها نیز وجود دارد، به طوری که بیشترین مقدار آن ها در مدیریت مالچ+علف-کش(51/1965 و 7/4726، کیلوگرم بر هکتار) تراکم افزایشی(58/1332 و 7/3296 کیلوگرم بر هکتار) و کشت مخلوط شبدر+ چاودار(83/1437 و 3743 کیلوگرم بر هکتار ) مشاهده شد. لذا استفاده از تراکم افزایشی گیاه پوششی، کشت مخلوط گیاهان پوششی شبدر برسیم+ چاودار و همچنین مدیریت علف کش+ مالچ به عنوان بهترین گزینه از جهت کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز و نیز افزایش عملکرد و اجزای عملکرد جهت مدیریت تلفیقی علف های هرز لوبیا می باشد.

کلمات کلیدی

, علف هرز, عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه, کشاورزی پایدار, مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078751,
author = {کاربر, ثنا and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and قنبری, علی},
title = {ارزیابی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal L) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرز},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2020},
volume = {16},
number = {2},
month = {October},
issn = {1735-3548},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {علف هرز، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، کشاورزی پایدار، مالچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal L) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرز
%A کاربر, ثنا
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A قنبری, علی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2020

[Download]