پژوهش های جغرافیایی, دوره (51), شماره (4), سال (2020-2) , صفحات (693-713)

عنوان : ( بررسی روند وارونگی‏ های دمایی کلان‏ شهرهای ایران (تهران، مشهد، و تبریز) )

نویسندگان: تقی طاوسی , عباس مفیدی , محمود خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی روند وارونگی دمای لایة مرزی کلان‏شهرهای تهران، مشهد، و تبریز است. در این راستا، از داده‏های پیمایش قائم جو سال‏های 20۰7- 20۱7 ساعت صفر (00) ایستگاه‏های هواشناسی تهران، مشهد، و تبریز از پایگاه داده‏های اقلیمی وایومینگ استفاده شد. برای تعیین انواع وارونگی دما، نمودارهای تفی‏گرام داده‎های جو بالا با استفاده از نرم‏افزار RAOB ترسیم شد. سه نوع وارونگی تابشی، فرونشستی و جبهه‏ای به‏عنوان سه تیپ اصلی و چهار نوع دیگر به‏عنوان تیپ‏های ترکیبی متشکل از این سه نوع وارونگی مشخص و توزیع زمانی فراوانی و درصد هر یک از 7 تیپ وارونگی در هر ماه محاسبه شد. روند یازده‏سالة هر یک از تیپ‏های وارونگی با استفاده از روش ناپارامتریک من- کندال و تخمینگر شیب سن تعیین و مقایسه شد. نتایج نشان داد تیپ وارونگی تابشی در همة ایستگاه‏ها کاهش معنادار در سطح اطمینان 01/0 (Z>2.58) و برعکس وارونگی فرونشستی روند افزایشی معناداری در سطح اطمینان 05/0 (z>1.96) نشان داده است. از میان تیپ‏های ترکیبی، تیپ تابشی- فرونشستی روند افزایشی معنادار داشت. در مجموع، نوع تیپ‏های وارونگی در دورة 2007-2017 از تیپ‏های وارونگی خالص به تیپ‏های ترکیبی و چندلایه و به‏طور شاخص تیپ تابشی- فرونشستی تغییر یافته است

کلمات کلیدی

, آزمون من, کندال شدت وارونگی شیب سن استیمیتور وارونگی دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078762,
author = {تقی طاوسی and مفیدی, عباس and محمود خسروی},
title = {بررسی روند وارونگی‏ های دمایی کلان‏ شهرهای ایران (تهران، مشهد، و تبریز)},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2020},
volume = {51},
number = {4},
month = {February},
issn = {1026-6836},
pages = {693--713},
numpages = {20},
keywords = {آزمون من- کندال شدت وارونگی شیب سن استیمیتور وارونگی دما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند وارونگی‏ های دمایی کلان‏ شهرهای ایران (تهران، مشهد، و تبریز)
%A تقی طاوسی
%A مفیدی, عباس
%A محمود خسروی
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2020

[Download]