بوم شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Ecology, دوره (8), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (17-29)

عنوان : ( Facilitation Effects of the Rangeland Shrubs Astragalus chrysostachys Boiss and Artemisia kopetdaghensis (Poljakov) Y.R.Ling on the Species Diversity, Along a Gradient of Livestock Grazing )

نویسندگان: فاطمه محمدابادی , محمد فرزام , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات متعددی اثر چرای دام بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بررسی شده است، اما در مورد اثر تسهیل بوته ها بر حفظ تنوع زیستی گیاهان مرتعی در برابر چرای دام اطلاعات اندکی وجود دارد. در تحقیق حاضر، اثر تسهیل یک بوته خاردار (گون) و یک بوته اسانس دار (درمنه) بر تنوع زیستی بررسی شد. در بهار و تابستان 1396 پنج سایت با شدت چراهای بسیار کم تا خیلی شدید انتخاب در مراتع بهارکیش قوچان، خراسان رضوی شد. در هر سایت 30 پلات انعطاف پذیر در زیر اشکوب هر گونه پرستار و 30 پلات در فضای باز مجاور آنها مستقر و تعداد، فراوانی و درصد پوشش گونه های گیاهی ثبت شد. با افزایش شدت چرا شاخص‌های تنوع گونه‌ای در زیراشکوب و فضای باز کاهش یافت، ولی تنوع گیاهی زیراشکوب همواره بیشتر از فضای باز بود. در اغلب شدت های چرا، تنوع زیراشکوب درمنه بیشتر از گون بود، اما تحت چرای بسیار شدید، اثر حفاظتی درمنه به شدت کاهش یافت و اثر تسهیل گون پایدار ماند. غنای گونه‌ای نیز در فضای باز بیشتر از زیراشکوب بوته‌ها بود. نتیجه گیری، در شرایط فعلی در اکثر مراتع کشور چرای شدید دام وجود دارد، بوته های مرنعی باعث حفاظت از تنوع زیستی سایر گونه ها می شوند، اما این اثر تسهیل بوته ها برای همه گونه ها و تحت شدت های مختلف چرای دام یکسان نیست. تحت چرای بسیار شدید بوته های خاردار ممکن است اثر حفاظتی بیشتری نسبت به بوته های اسانس دارد داشته باشند.

کلمات کلیدی

, تسهیل, درمنه, زیراشکوب, گون, یکنواختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078764,
author = {محمدابادی, فاطمه and فرزام, محمد and اجتهادی, حمید},
title = {Facilitation Effects of the Rangeland Shrubs Astragalus chrysostachys Boiss and Artemisia kopetdaghensis (Poljakov) Y.R.Ling on the Species Diversity, Along a Gradient of Livestock Grazing},
journal = {بوم شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Ecology},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2476-3128},
pages = {17--29},
numpages = {12},
keywords = {تسهیل، درمنه، زیراشکوب، گون، یکنواختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Facilitation Effects of the Rangeland Shrubs Astragalus chrysostachys Boiss and Artemisia kopetdaghensis (Poljakov) Y.R.Ling on the Species Diversity, Along a Gradient of Livestock Grazing
%A محمدابادی, فاطمه
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%J بوم شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Ecology
%@ 2476-3128
%D 2019

[Download]