مدیریت بازاریابی, دوره (12), شماره (35), سال (2017-9) , صفحات (97-110)

عنوان : ( بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانی )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , انوش امیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سودآوری سازمانی در بازارهای رقابتی یکی از پارادایمهای مهم در مباحث سازمان و عملکرد میباشد، که مورد تحقیق گستردهای قرار گرفته است. سازمانهایی که درک خوبی از این مباحث داشتهاند، قادر خواهند بود عملکرد بهتری داشته و سودآورتر باشند لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه اثرگذاری قابلیتهای دینامیک، بازاریابی احساسی، وفاداری به نام تجاری بر سودآوری سازمانی صورت گرفته است ودر این راستا دادههای مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، از جامعه آماری مورد نظر تحقیق )نمایندگان فعال بیمه پاسارگاد خراسان رضوی که تعداد آنها 261 نفر بودهاند که براساس جدول مورگان، تعداد نمونه 152 نفر انتخاب شد( جمعآوری گردید. فرضیههای پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با بهکارگیری نرم افزار PLS و روش تحلیل مسیر مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازاریابی احساسی با واسطه وفاداری به نام تجاری بر سودآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری داشته و همچنین نتایج حاکی از این بود که قابلیتهای دینامیک سازمان نیز بر سودآوری سازمانی تأثیر مثبت معنی داری دارند.

کلمات کلیدی

, بازاریابی احساسی, سودآوری سازمانی, قابلیتهای دینامیک, وفاداری به نام تجاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078770,
author = {پورسلیمی, مجتبی and انوش امیدی},
title = {بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانی},
journal = {مدیریت بازاریابی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {35},
month = {September},
issn = {1735-949X},
pages = {97--110},
numpages = {13},
keywords = {بازاریابی احساسی، سودآوری سازمانی، قابلیتهای دینامیک، وفاداری به نام تجاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانی
%A پورسلیمی, مجتبی
%A انوش امیدی
%J مدیریت بازاریابی
%@ 1735-949X
%D 2017

[Download]