برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (8), شماره (29), سال (2019-9) , صفحات (105-125)

عنوان : ( تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای مقصد گردشگری طی سال‌های 1386 تا 1396 (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) )

نویسندگان: امین فعال جلالی , مریم قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی یکی از نیازهای اساسی به شمار می‌رود. بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکار سازی تغییرات است. در تحقیق حاضر به بررسی روند تغییرات کاربری اراضی زراعی به غیر زراعی و سکونتگاه‌های گردشگری در سال‌های 1386 تا 1396 با استفاده از تصاویر ماهواره ای است. منطقه مورد مطالعه شهرستان بینالود در استان خراسان رضوی است که پس از تقسیمات کشوری 1386 با تقاضای بالای زمین و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در سطح گسترده مواجه بوده است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای مقصد گردشگری طی دو دوره زمانی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و میزان تغییرات کاربری‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای در 8 نقطه روستایی که بیش ترین میزان چالش را در سال‌های 86 تا96 داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در تمام روستاها میزان تغییرات کاربری اراضی روند افزایشی داشته و به مساحت آن افزوده شده است. به طوریکه میزان کل برابر است با 1848101 متر برآورد شده است. در بین روستاهای مورد مطالعه، ویرانی باتوجه به اضافه شدن کاربری‌های صنعتی، کارگاهی، گردشگری و ... در این 10 سال بیشترین میزان تغییرات را به خود اختصاص داده است.

کلمات کلیدی

, تغییر کاربری اراضی, شهرستان بینالود, مقاصد گردشگری, سکونتگاه‌های روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078772,
author = {فعال جلالی, امین and قاسمی, مریم},
title = {تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای مقصد گردشگری طی سال‌های 1386 تا 1396 (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2019},
volume = {8},
number = {29},
month = {September},
issn = {2322-309X},
pages = {105--125},
numpages = {20},
keywords = {تغییر کاربری اراضی، شهرستان بینالود، مقاصد گردشگری، سکونتگاه‌های روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای مقصد گردشگری طی سال‌های 1386 تا 1396 (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)
%A فعال جلالی, امین
%A قاسمی, مریم
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2019

[Download]