همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی , 2019-12-18

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی برداشت کتیرا از گیاه گون (Astragalus verus) در مراتع خوشاب خراسان رضوی )

نویسندگان: هادی ازادروح , محمد فرزام , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در مراتع شدت یافته است. با وجود این، اطلاعات (Astragalus verus) در دهههای اخیر بهره برداری کتیرا از پایههای گون اندکی در زمینه بهترین شیوه برداشت کتیرا که دارای بازدهی اقتصادی مناسب و تولید بالا باشد وجود دارد. بهاین منظور پژوهشی بصورت آزمایش ترکیب فاکتوریلی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط عرصه طبیعی مراتع برقبان در بهار و تابستان 1397 و 1398 انجام شد. تیغزدن طوقه در 3 سطح ( 1و 2و 3 تیغ) و همچنین تعداد دفعات برداشت محصول کتیرا در 4 سطح 1و 2و 3و 4 دفعه برداشت) بر 10 تکرار از هر تیمار (تعداد کل بوته ها 120 عدد) اعمال شد. بیشترین مقدار برداشت کتیرا از تیمار ) 3تیغ و 3دفعه برداشت) و کمترین مقدار از تیمار( 1تیغ و 1دفعه برداشت) حاصل شد اما اختلاف معنیدار بین تیمارهای ( 1تیغ، 4 ) برداشت)، ( 2تیغ، 3برداشت)، ( 2تیغ، 4برداشت)، ( 3تیغ ، 3برداشت) و ( 3تیغ ، 4برداشت) در ارتباط با میزان تولید کتیرا مشاهده نشد. بین میزان برداشت کتیرا و هزینههای آن رابطه معنیدار وجود داشت. افزایش تعداد تیغ از 1 به 2 و 3، تاثیری در میزان برداشت کتیرا و همچنین در هزینههای برداشت نداشت اما افزایش تعداد دفعات برداشت بر روی تولید کتیرا و هزینههای مربوط به آن تاثیرگذار بود. براساس ارزیابی اقتصادی (محاسبه هزینه ها و درآمدهای برداشت محصول کتیرا) و اکولوژی انجام شده در این پژوهش، بهترین شیوه برداشت محصول کتیرا که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد یک تیغ و چهار دفعه برداشت است.

کلمات کلیدی

, تیغزدن, گیاه دارویی, دفعات برداشت, صمغ کتیرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078774,
author = {ازادروح, هادی and فرزام, محمد and منصور مصداقی},
title = {ارزیابی اقتصادی برداشت کتیرا از گیاه گون (Astragalus verus) در مراتع خوشاب خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی},
year = {2019},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تیغزدن، گیاه دارویی، دفعات برداشت، صمغ کتیرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی برداشت کتیرا از گیاه گون (Astragalus verus) در مراتع خوشاب خراسان رضوی
%A ازادروح, هادی
%A فرزام, محمد
%A منصور مصداقی
%J همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
%D 2019

[Download]