مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (10), سال (2019-10) , صفحات (2375-2385)

عنوان : ( بررسی تغییر شکل استاتیکی و ولتاژ ناپایداری میکروتیر منحنی ویسکوالاستیک )

نویسندگان: احسان اکرمی نیا , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده (MEMS) میکروتیرها از مهم ترین اعضای سیستم های میکروالکترومکانیکی هستند که تقابل نیروهای الکتریکی و مکانیکی باعث بروز پدیده ناپایداری کشیدگی در آنها می شود. یکی از مکانیزم های پیشنهادی برای کنترل این ناپایداری و افزایش محدوده کاری سیستم، میکروتیرهای دارای انحنای اولیه هستند. با وجود مطالعه اقسام ناپایداری کشیدگی در میکروتیرهای صاف الاستیک یا ویسکوالاستیک، ناپایداری میکروتیرهای منحنی تنها در محدوده رفتار الاستیک بررسی شده است. بنابراین در پژوهش حاضر با فرض میکروتیر ویسکوالاستیک دارای انحنای اولیه و دو سر گیردار به بررسی اثر رفتار ویسکوالاستیک بر ناپایداری های موسوم به اسنپ- ترو و کشیدگی پرداخته شده است. به این منظور رفتار ویسکوالاستیک توسط مدل جامد استاندارد غیرالاستیک خطی شبی هسازی شده و براساس تئوری تنش- کوپل بهبود یافته و با استفاده از اصل همیلتون، معادله دیفرانسیل حاکم به دست آمده است. با استفاده از روش تجزیه گالرکین، معادله حاکم به یک معادله دیفرانسیل معمولی غیرخطی تبدیل و به کمک نرم افزار متلب حل شده است. برای بررسی اثر خاصیت ویسکوالاستیک، با رسم نمودارهایی رفتار سازه در دو حالت حدی قبل و بعد از وارهی ویسکوالاستیک، مقایسه شد هاند. نتایج حاصل نشان می دهد هر چه فرصت وارهی سازه بیشتر شود، رفتار ویسکوالاستیک سبب افت بیشتر ولتاژ ناپایداری ها می شود، اما اثر آن بر موقعیت ناپایداری وابسته به نیروی محوری خواهد بود. به این ترتیب که در حضور نیروی محوری کششی، رفتار ویسکوالاستیک موجب افزایش موقعیت اسنپ- ترو و کاهش موقعیت ناپایداری کشیدگی می شود. برعکس در حضور نیروی محوری فشاری، اسنپ - ترو در خیز کمتر و ناپایداری کشیدگی در خیز بزرگتر رخ خواهد داد.

کلمات کلیدی

, Microelectromechanical Systems (MEMS); Pull-In Instability; Curved Microbeam; Snap-Through; Viscoelastic کلیدواژه ها: سیستم های میکروالکترومکانیکی, ناپایداری کشیدگی, میکروتیر منحنی, اسنپ- ترو, ویسکوالاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078783,
author = {اکرمی نیا, احسان and اختراعی طوسی, حمید},
title = {بررسی تغییر شکل استاتیکی و ولتاژ ناپایداری میکروتیر منحنی ویسکوالاستیک},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2019},
volume = {19},
number = {10},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {2375--2385},
numpages = {10},
keywords = {Microelectromechanical Systems (MEMS); Pull-In Instability; Curved Microbeam; Snap-Through; Viscoelastic کلیدواژه ها: سیستم های میکروالکترومکانیکی، ناپایداری کشیدگی، میکروتیر منحنی، اسنپ- ترو، ویسکوالاستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییر شکل استاتیکی و ولتاژ ناپایداری میکروتیر منحنی ویسکوالاستیک
%A اکرمی نیا, احسان
%A اختراعی طوسی, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2019

[Download]