هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2019-10-07

عنوان : ( بررسی رفتار حافظهشکلی نانوکامپوزیت پلیاورتان تقویت شده با نانولوله )SMPU/CNTکربنی )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت های پلیمری دارای حافظه شکلی, با زمینه پلیاورتانِ ترموپلاستیک( ) و به کمک مخلوط solution casting ), ساخته شد. فیلم های نانو کامپوزیتی, به روش ریختهگری حلالی( CNTکربنی( های اولیه تحت فرایند اصلاح سطحی CNT) تهیه شد. در این پژوهش mechanical melt mixing شدن ذوبی-مکانیکی( مورد بررسی قرار TPU در زمینه CNT و همچنین تاثیر ان بر کیفیت توزیع CNT قرار گرفته و اثر اصلاح سطحی بر خواص گرفت. نانوکامپوزیت های مذکور در دماهای مختلف و طبق پروفیل دمایی برنامهریزی شده, تحت تغییرشکل قرارگرفته و خواص ها بر میکرو ساختار نانو کامپوزیتی CNT حافظهداری ان ها مشخصهیابی شد. همچنین تاثیر درصد وزنی و میزان توزیعپذیری و خواص حافظهداری مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج ازمایشگاهی بدست امده, نانوکامپوزیتها درصد بازیابی شکلی بالاتر از , درصد بازیابی شکلی بالایی در تمامی چرخه های حافظهداری TPU/CNT , از خود به نمایش میگذارند. نانوکامپوزیت 95% در زمینه, از خود نشان میدهد. در نهایت, مطالعه CNT از خود نشان داده و بازیابی سریعی با توجه به توزیع همگن و یکنواخت خالص در دمای TPU اثر حافظهداری نانوکامپوزیت ذکر شده, قابلیت حافظهداری و سرعت بازیابی شکلی بالاتری را نسبت به تحریکی معین, نشان داد

کلمات کلیدی

, حافظهداری, بازیابی شکلی, نانوکامپوزیت, نانولوله کربنی, پلیاورتان ترموپلاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078786,
author = {صاحبیان سقی, سمانه},
title = {بررسی رفتار حافظهشکلی نانوکامپوزیت پلیاورتان تقویت شده با نانولوله )SMPU/CNTکربنی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حافظهداری; بازیابی شکلی; نانوکامپوزیت; نانولوله کربنی; پلیاورتان ترموپلاستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار حافظهشکلی نانوکامپوزیت پلیاورتان تقویت شده با نانولوله )SMPU/CNTکربنی
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2019

[Download]