پژوهش آب در کشاورزی, دوره (33.3), شماره (3), سال (2019-10) , صفحات (340-352)

عنوان : ( اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا )

نویسندگان: صابر جمالی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌ منظوربررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آب شور و آب چاه بر عملکرد و خواص رشدی و بیوشیمیایی گیاه کینوا، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار (آب چاه با هدایت الکتریکی 2/1 دسی‌زیمنس بر متر (شاهد)، آب شور با هدایت الکتریکی 15 دسی‌زیمنس بر متر، اختلاط 50:50 آب شور با آب چاه با هدایت الکتریکی 2/7 دسی‌زیمنس بر متر، آبیاری یک در میان با آب شور و آب چاه، آبیاری زیر سطحی آب شور، آبیاری زیر سطحی آب چاه) تحت شرایط گلخانه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد با سه تکرار در زمستان سال 1396 اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر طول و وزن تر ریشه، کل کربوهیدرات محلول در برگ و ساقه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بوده ولی بر وزن تر برگ و ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود. آبیاری زیر سطحی با آب شور منجر به کاهش وزن تر برگ، ساقه و ریشه؛ عملکرد دانه و وزن هزار دانه به میزان 0/14%، 1/12%، 9/47%، 5/6 % و 6/5 درصدی شد. آبیاری زیر سطحی با آب شور منجر به افزایش کربوهیدرات محلول برگ و ساقه نسبت به تیمار شاهد به میزان 3/55 % و 1/70 درصدی شد. آبیاری یک در میان با آب شور و چاه نیز منجر به کاهش وزن تر برگ، ساقه و ریشه؛ عملکرد دانه و وزن هزار دانه به میزان 8/22%، 7/23%، 1/34% ، 1/8% و 7/7 درصدی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از تیمار آب شور با شوری 15 دسی‌زیمنس بر متر در کل دوره رشد به‌ترتیب منجر به کاهش 8/20% و 0/20 درصدی عملکرد دانه و وزن هزار دانه شد. در این پژوهش تیمار آبیاری زیر سطحی با آب چاه عملکرد بیشتری داشت و تیمار بهینه بود. در صورت استفاده از آب شور تیمار آبیاری یک در میان نسبت به دیگر تیمارها توصیه می­شود.

کلمات کلیدی

اختلاط آب شور وغیرشور کینوا رقمTiticaca آبیاری یک در میان آبیاری زیر سطحی کربوهیدرات محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078791,
author = {جمالی, صابر and انصاری, حسین},
title = {اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2019},
volume = {33.3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-7140},
pages = {340--352},
numpages = {12},
keywords = {اختلاط آب شور وغیرشور کینوا رقمTiticaca آبیاری یک در میان آبیاری زیر سطحی کربوهیدرات محلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا
%A جمالی, صابر
%A انصاری, حسین
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2019

[Download]