پژوهشهای زراعی ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (31-47)

عنوان : ( اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها )

نویسندگان: خالد عبداله پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه‌دانه ( L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در سری‌های افزایشی، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 95-1394 اجرا شد. تیمارها شامل کشت مخلوط افزایشی 25% سیاه‌دانه+ 100% شنبلیله، 50% سیاه‌دانه+ 100% شنبلیله، 75% سیاه‌دانه+ 100% شنبلیله، 100% سیاه‌دانه+ 100% شنبلیله و کشت خالص هر دو گونه بودند. نتایج نشان داد که تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد کپسول/غلاف در بوته، تعداد دانه در کپسول/غلاف، عملکرد تک بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی برای هر دو گونه به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر نسبت‌های کشت مخلوط قرار گرفت. با افزایش نسبت سیاه‌دانه در کشت مخلوط، عملکرد دانه و بیولوژیکی آن افزایش یافت، به‌طوری‌که بیشترین (291 کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه از کشت خالص و کمترین (107 کیلوگرم در هکتار) میزان آن در تیمار 25% سیاه‌دانه+ 100% شنبلیله حاصل شد. همچنین تیمار کشت خالص شنبلیله دارای بالاترین (655 کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه بود. در کلیه نسبت‌های مخلوط LER بالاتر از یک بود و تیمار 75% سیاه‌دانه + 100% شنبلیله با 24/1LER= در بالاترین سطح قرار گرفت که این امر نشان‌دهنده افزایش کارایی و سودمندی زراعی نسبت‌های مختلف کشت مخلوط دو گیاه شنبلیله و سیاه‌دانه نسبت به کشت خالص آن‌ها است.

کلمات کلیدی

, سری‌های افزایشی, گیاه دارویی, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078792,
author = {عبداله پور, خالد and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2019},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {31--47},
numpages = {16},
keywords = {سری‌های افزایشی; گیاه دارویی; نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها
%A عبداله پور, خالد
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2019

[Download]