هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2020-02-04

عنوان : ( تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده )

نویسندگان: مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به تحلیل کمانش و ارتعاشات نانوورق مستطیلی گرافنی پرداخته شده است. برای در نظر گرفتن آثار مقیاس کوچک از تئوری کوپل تنش اصلاح ‌شده که تنها دارای یک پارامتر مقیاس طول می‌باشد استفاده شده است. در تئوری کوپل تنش اصلاح‌شده، چگالی انر‍ژی کرنشی تابعی از مؤلفه‌های تانسور کرنش، تانسور انحناء، تانسور تنش و قسمت متقارن تانسور تنش کوپل می‌باشد. بعد از به دست آوردن انرژی کرنشی، جنبشی ،کار خارجی و معادله کمانش و قرار دادن آن‌ها در اصل همیلتون، معادلات اصلی و کمکی نانو صفحه به دست آورده می‌شود. سپس با جایگذاری شرایط مرزی و نیرویی در معادلات حاکم به بررسی کمانش و ارتعاشات نانو صفحه مرتبه سوم مستطیلی به ضخامت h با تکیه‌گاه ساده در اطراف می‌پردازیم. روش حل نیز روش ناویر می‌باشد. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل؛ نسبت پارامتر مقیاس طول به ضخامت و نسبت طول به ضخامت ورق روی فرکانسهای طبیعی ورق و نیروی بحرانی کمانش ارائه و با جزییات مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, : کمانش , ارتعاشات , تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده , نانو صفحه مرتبه سه , روش حل ناویر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078799,
author = {اسکندری شهرکی, مجید and شریعتی, محمود},
title = {تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: کمانش - ارتعاشات - تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده - نانو صفحه مرتبه سه - روش حل ناویر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده
%A اسکندری شهرکی, مجید
%A شریعتی, محمود
%J هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2020

[Download]