نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2019-12-24

عنوان : ( تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده )

نویسندگان: مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تحلیل ارتعاشات یک نانوصفحه مستطیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه تنش کوپل اصلاحشده با به کارگیری فرضیات تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم، جهت به دست آوردن فرکانسهای طبیعی ورق در مقیاس نانو استفاده شده است. بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاحشده انرژی کرنش تنها تابعی از تانسور کرنش و تانسور متقارن انحنا میباشد. معادلات حاکم بر حرکت با استفاده از اصل همیلتون استخراجشده است. برای معادلات حاکم بر مسئله با توجه به نوع شرط مرزی تکیه گاه ساده، از روش حل ناویر استفاده گردیده است. نتایج نشان میدهد که فرکانس مودهای مختلف نانو صفحه مرتبه سوم با افزایش نسبت طول به ضخامت نانوصفحه کاهش مییابد. همچنین هنگامیکه اثر پارامتر اندازه در نظر گرفته نشود)تئوری کلاسیک(میزان فرکانس، کمترین میزان است و با افزایش اثر اندازه، فرکانس نیز افزایش پیدا میکند. میزان فرکانس برای مود اول کمترین مقدار و برای مودهای بعد افزایش پیدا میکند.

کلمات کلیدی

تئوری تنش کوپل اصلاح شده؛ نانوصفحه مرتبه سه؛ روش حل ناویر؛ ارتعاشات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078800,
author = {اسکندری شهرکی, مجید and شریعتی, محمود},
title = {تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تئوری تنش کوپل اصلاح شده؛ نانوصفحه مرتبه سه؛ روش حل ناویر؛ ارتعاشات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده
%A اسکندری شهرکی, مجید
%A شریعتی, محمود
%J نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
%D 2019

[Download]