دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, دوره (7), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (27-36)

عنوان : ( نقش میانجیِ ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان )

نویسندگان: ایمان سیدمحرمی , امین براتیان , مرضیه رضایی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ویژگیهای شخصیت و ساختار انگیزشی از عوامل مهم و ااییگگمرار ر اصم ی گیمگی هم ای وران نوجوانی است. ر این میان بگ اشتی که نوجوان از سبک فگزند پگوری والدینش ار ر جهمت گیمگی همای وی نشمش بسزایی ار . مطالعه حاضگ با هدف بگرسمی نشمش ا راا از سمبک فگزنمد پگوری ر رابطمه بمین سماختار انگیزشمی و ویژگیهای شخصیتی انجام پریگفت. روشها: جامعه پژوهش کلیه انشآموزان بیگستانهای ختگانه و پسگانه متوسطه اول ناحیه یمک شمهگ مدمهد ر سال 98 - 1397 بو . 460 انشآموز ختگ و پسگ به روش ن ونهگیگی ر ستگس انتخاب شدند و به پگسدنامه ساختار انگیزشی، ویژگیهای شخصیت و ا راا از سبک فگزند پگوری پاسخ ا ند. احلیل ا هها با اسمتاا ه از نمگم افزارهمای 25.SPSS و 24.AMOS و با استاا ه از روش آماری مدلیابی معا لات ساختاری انجام شد. نتایج: میانگین و انحگاف معیار سنی شگکتکنندگان 99 / 0 ± 74 / 13 سال بو . بین عواممل شخصمیت بمه جمز عاممل روانرنجورخویی با انگیزش انطباقی رابطه مثبت و معنا اری بدست آمد. رابطه روانرنجورخویی بما انگیمزش انطبماقی معکوس و معنا ار بو ) 01 / 0 ≥ P ، 12 / 0 - r= (. ا راا از سبک فگزند پگوری رابطه بین ویژگیهای شخصیت و ساختار انگیزشی را میانجیگری میکند. 12 % از اغییگات انگیزش انطباقی متأیگ از ویژگمی همای شخصمیتی و فگزنمد پمگوری ا راا شده است. نتیجه گیری: نوجوانانی که با بگخور اری از بگخی ویژگیهای شخصیتی ا راا مثبتی از محمی خمانوا گی و سمبک فگزند پگوری والدین خو ارند، امید بیدتگی بگای ستیابی به اهداف و پیگیگی آن اشته و احت الا اهداف صمحی و واقعبینانهای انتخاب مین ایند و ساختار انگیزشی انطباقی بیدتگی ارند.

کلمات کلیدی

, نوجوان, ساختار انگیزشی, انگیزش انطباقی, سبک فرزند پروری, ویژگی های شخصیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078801,
author = {سیدمحرمی, ایمان and براتیان, امین and رضایی, مرضیه and مشهدی, علی},
title = {نقش میانجیِ ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه},
year = {2019},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۵۳۸-۲۸۴۵},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {نوجوان، ساختار انگیزشی، انگیزش انطباقی، سبک فرزند پروری، ویژگی های شخصیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش میانجیِ ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان
%A سیدمحرمی, ایمان
%A براتیان, امین
%A رضایی, مرضیه
%A مشهدی, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
%@ ۲۵۳۸-۲۸۴۵
%D 2019

[Download]