مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (52), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای )

نویسندگان: مهدی سردار , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون‌های نفوذی یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های برجا هستند که با کمک آن‌ها، پارامترهای ژئوتکنیکی متنوعی را می‌توان تخمین زد. از ویژگی‌های آزمون‌های نفوذی، سرعت و سهولت انجام و تکرارپذیر بودن نتایج این آزمون‌ها است. در این پژوهش، با استفاده از یک ابزار نفوذی به نام «دستگاه نفوذگر ضربه‌‌ای دستی»، آزمایش‌هایی بر روی ماسه فیروزکوه با تراکم نسبی‌های مختلف انجام شده است. اساس کار این دستگاه مشابه دستگاه های نفوذی موجود در مهندسی ژئوتکنیک بوده و تفاوت آن در ابعاد و انرژی است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هندسه مخروط نفوذ و انرژی‌های کوبش مختلف بر نتایج آزمون بوده است. بدین منظور، از سه قطر مختلف مخروط، سه زاویه راس مختلف و سه جرم مختلف چکش‌ استفاده شد. جهت مطالعه عملکرد دستگاه از شاخص نفوذ دینامیکی و مقدار میانگین وزنی آن نسبت به عمق نفوذ بهره گرفته شد. بررسی نتایج نشان می دهد که زاویه راس مخروط نقشی در نفوذ دستگاه نداشته، بلکه قطر مخروط است که می تواند مقدار نفوذ را تغییر دهد. همچنین، مشاهده شد رابطه ای خطی مستقیمی میان انرژی ضربات و میانگین شاخص نفوذ وجود دارد. بر اساس مشابهت مکانیزم نفوذ مخروط به زمان با شمع کوبشی، از رابطه مایرهوف جهت تخمین زاویه اصطکاک داخلی خاک استفاده شد. از مقایسه نتیجه حاصل شده با مقدار حاصل از آزمون برش مستقیم، می توان گفت که با آزمون نفوذی می توان با دقت مناسبی، این پارامتر را بدست آورد.

کلمات کلیدی

انرژی کوبش؛ هندسه مخروط نفوذی؛ خاک ماسه‌ای؛ زاویه اصطکاک داخلی خاک؛ دستگاه نفوذگرضربه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078804,
author = {سردار, مهدی and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2020},
volume = {52},
number = {2},
month = {July},
issn = {2588-2988},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {انرژی کوبش؛ هندسه مخروط نفوذی؛ خاک ماسه‌ای؛ زاویه اصطکاک داخلی خاک؛ دستگاه نفوذگرضربه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون‌های نفوذی ژئوتکنیک با کمک دستگاه نفوذگر ضربه‌ای دستی در خاک ماسه‌ای
%A سردار, مهدی
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-2988
%D 2020

[Download]