علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (32), شماره (5), سال (2020-1) , صفحات (411-426)

عنوان : ( اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیس تتخری بپذیری فیل مهای زیستک‌امپوزیتی بر پایه ژلاتین )

نویسندگان: سحر اسحق نیموری , محمدحسین عباسپور فرد , فرشته حسینی , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرضیه: محدودیت اصلی زیست پلیمرها در مقایسه با پلیمرهای پایه نفتی، خواص مکانیکی و فیزیکی ضعیف آنهاست. در سال های اخیر تلاش هایی انجا مشده تا با جادادن مناسب نانوذرات در پلیمر این مشکل برطرف شود و با بهبود نسبی خواص فیز کیی و مکان کیی این فیلم ها، محدودیت استفاده از آن ها در صنعت بسته بندی تا حد زیادی از بین برود. هدف پژوهش حاضر، جادادن نانوذرات روی اکسید در فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه زیست پلیمر ژلاتین به منظور بهبود خواص فیز کیی، مکان کیی و گرمایی آن ها بود. روش ها: فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین با افزودن مقادیر مختلف نانوذرات روی اکسید ) 0، 0/5 ، 1/5 و % 3( با روش شناخت هشده قالب گیری تهیه شدند. با انجام آزمون های مختلف خواص مختلف فیلم های نانوکامپوزیتی تهیه شده شامل ضخامت، چگالی، تراوایی بخار آب، خواص مکان کیی، درجه شفافیت، ویژگی های رنگی و در نهایت مقدار زیست تخریب پذیری بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد، با افزایش غلظت نانوذرات روی اکسید استحکام کششی زیس تفیل م افزایش و ازیاد طول تا پارگی کاهش یافت. نتایج آزمون های فیز کیی نشان داد، با افزایش غلظت نانوذرات تراوایی به بخار آب از 76 / 0 به 48 / 0 کاهش یافت. جاددادن نانوذرات روی اکسید بر شفافیت زیست فیلم مؤثر بوده و شفافیت با افزایش غلظت نانوذرات کاهش یافت. افزودن نانو ذرات به فیلم های برپایه ژلاتین موجب افزایش خواص گرمایی شامل دماهای انتقال شیش های ) Tg ( و ذوب Tm( ( شد. همچنین پایداری گرمایی زیست فیلم ها از 533/38°C )در % 5/ 0 نانوذرات( به 559/53°C ) در % 5/ 1 نانوذرات( افزایش یافت. افزون بر این، نتایج بررسی زیست تخریب پذیری در خاک و نور نشان داد، با افزایش غلظت نانوذرات، زیست تخریب پذیری فیلم ها کاهش یافت. این نتیجه به دلیل افزودن نانوذرات است که موجب استحکام پیوند قوی تر میان اجزای ترکیب و تأخیر در زیست تخری بپذیری می شود.

کلمات کلیدی

, فیلم, نانوکامپوزیت, پایداری فیزیکی, , TGA روی اکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078813,
author = {اسحق نیموری, سحر and عباسپور فرد, محمدحسین and فرشته حسینی and طبسی زاده, محمد},
title = {اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیس تتخری بپذیری فیل مهای زیستک‌امپوزیتی بر پایه ژلاتین},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2020},
volume = {32},
number = {5},
month = {January},
issn = {1016-3255},
pages = {411--426},
numpages = {15},
keywords = {فیلم، نانوکامپوزیت، پایداری فیزیکی، ،TGA روی اکسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیس تتخری بپذیری فیل مهای زیستک‌امپوزیتی بر پایه ژلاتین
%A اسحق نیموری, سحر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A فرشته حسینی
%A طبسی زاده, محمد
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2020

[Download]