فرهنگ و اندیشه ریاضی, دوره (36), شماره (60), سال (2017-9) , صفحات (121-130)

عنوان : ( تعامد بِرکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار )

نویسندگان: فاطمه عبدالله زاده گنابادی , محمد صال مصلحیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بیان چگونگی گسترش رابطۀ تعامد دو بردار در فضاهای ضرب داخلی به فضاهای برداری نرمدار می پردازیم. رابطۀ تعامد بِرکوف-جیمز و انواع دیگر تعامد را معرفی و ویژگی های آنها را از دید هندسۀ فضاهای برداری نرمدار بیان می کنیم.

کلمات کلیدی

, عبارات و کلمات کلیدی. فضای ضرب داخلی؛ بردارهای متعامد؛ تعامد بِرکوف, جیمز؛ اتحاد متوازی الاضلاع.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078819,
author = {عبدالله زاده گنابادی, فاطمه and صال مصلحیان, محمد},
title = {تعامد بِرکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2017},
volume = {36},
number = {60},
month = {September},
issn = {1022-6443},
pages = {121--130},
numpages = {9},
keywords = {عبارات و کلمات کلیدی. فضای ضرب داخلی؛ بردارهای متعامد؛ تعامد بِرکوف-جیمز؛ اتحاد متوازی الاضلاع.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعامد بِرکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار
%A عبدالله زاده گنابادی, فاطمه
%A صال مصلحیان, محمد
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2017

[Download]