فرهنگ و اندیشه ریاضی, دوره (36), شماره (61), سال (2018-3) , صفحات (99-115)

عنوان : ( بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس )

نویسندگان: محمد صال مصلحیان , فاطمه عبدالله زاده گنابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی نامساوی کوشی-شوارتس، تاریخچه و برخی کاربردهای آن می پردازیم و چند اثبات مختلف برای آن ارائه می کنیم. همچنین معکوس های جمعی و ضربی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

, نامساوی کوشی-شوارتس, فضای نرمدار, فضای ضرب داخلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078820,
author = {صال مصلحیان, محمد and عبدالله زاده گنابادی, فاطمه},
title = {بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2018},
volume = {36},
number = {61},
month = {March},
issn = {1022-6443},
pages = {99--115},
numpages = {16},
keywords = {نامساوی کوشی-شوارتس، فضای نرمدار، فضای ضرب داخلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس
%A صال مصلحیان, محمد
%A عبدالله زاده گنابادی, فاطمه
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2018

[Download]