پژوهش‌های ارتباطی, دوره (21), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (33-54)

عنوان : ( بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان )

نویسندگان: حسین هرسیج , سیدمرتضی نوعی باغبان , زهرا صادقی نقد علی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر آگاهی سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان بوده است. این مطالعه بر روی 160 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان انجام شده است. ابعاد آگاهی سیاسی به سه متغیر (آگاهی از مفاهیم سیاسی، آگاهی از نهادهای سیاسی و آگاهی از تاریخ سیاسی) تقسیم می‌شود. با در نظر گرفتن سه نوع وسایل ارتباط جمعی (رسانه‌های چاپی، رسانه‌های پخش و رسانه‌های دیجیتال)، مشاهده شد که همبستگی‌های معناداری میان مصرف رسانه‌های چاپی، رسانه های پخش و رسانه های دیجیتال با ابعاد آگاهی از مفاهیم سیاسی، آگاهی از نهادهای سیاسی و آگاهی از تاریخ سیاسی وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد که مصرف رسانه‌های دیجیتال ارتباطی مثبت اما غیرمعنا دار با آگاهی از مفاهیم سیاسی دارد.

کلمات کلیدی

, آگاهی از مفاهیم سیاسی, آگاهی از نهادهای سیاسی, آگاهی از تاریخ سیاسی, رسانه‌های چاپی و دیجیتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078832,
author = {حسین هرسیج and نوعی باغبان, سیدمرتضی and زهرا صادقی نقد علی},
title = {بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان},
journal = {پژوهش‌های ارتباطی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {3},
month = {November},
issn = {1025-3963},
pages = {33--54},
numpages = {21},
keywords = {آگاهی از مفاهیم سیاسی- آگاهی از نهادهای سیاسی- آگاهی از تاریخ سیاسی- رسانه‌های چاپی و دیجیتال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان
%A حسین هرسیج
%A نوعی باغبان, سیدمرتضی
%A زهرا صادقی نقد علی
%J پژوهش‌های ارتباطی
%@ 1025-3963
%D 2014

[Download]