زمین ساخت, Volume (1), No (2), Year (2015-8) , Pages (77-92)

Title : ( بررسی شکستگی‌های ساختاری منطقه اخلمد (شمال‌غرب بینالود) با استفاده از پردازش داده‌های ماهواره‌ای و مطالعه الگوهای فراکتالی سیستم‌های شکستگی )

Authors: maryam gholamzadeh , Behnam Rahimi , Farzin Ghaemi , REYHANEH AHMADIROUHANI ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق با استفاده از روش­های سنجشازدور و پردازش داده­های ماهواره­ای، سیستم­های شکستگی منطقه اخلمد رسم و در مرحله بعد الگوی فراکتالی آنها مورد بررسی قرارگرفت. در اینجا با توجه به مورفولوژی مرتبط با گسلش از چند تکنیک مختلف برای بارزسازی گسل­ها و شکستگی­های موجود در منطقه استفاده شده است. جهت مطالعه محدوده مورد نظر از داده­های SPOT5، ETM+Landsat و Aster استفاده گردید. جهت داشتن توان تفکیک مکانی بالاتر، باند Panchromatic، با تصاویر ETM+Landsat تلفیق گردید. سپس این داده­ها با هدف بارزسازی خط­واره­های تکتونیکی،قطع­شدگی­های ناگهانی لیتولوژی و جابجایی ناشی از گسلشبا استفاده از نرم­افزارهای ER Mapper ، ENVI وArc­GISمورد پردازش قرارگرفت. همچنین از روشSunshading برای شناسایی ناهمواری­های ناشی از گسل­ها برروی داده­های DEM منطقه مورد استفاده قرارگرفت. در نهایت با استفاده از تصاویر حاصل از تکنیک­های مذکور نقشه شکستگی­های ساختاری منطقه ترسیم شد. در مرحله بعد، الگوی فراکتالی حاکم بر شکستگی­های ساختاری منطقه به روش مربع شمار انجام شد؛ که برای این منظور منطقه مطالعاتی را به 94 محدوده مجزا تقسیم و هر محدوده را بطور جداگانه تحلیل نمودیم. براساس نتایج بدست آمده مقدار بعد فراکتال در سه راستای N-S ، NNW-SSE و E-W بیشتر است؛ چرا که مقدار D در این راستاها افزایش می­یابد تابه6/1می­رسد. به­عبارت­دیگر در طول تحول ساختاری منطقه این جهات بیشتر متکامل شده­اند. با توجه به قطعی بودن این سه جهت، فعالیت مجدد منطقه در امتداد این سه روند صورت خواهد پذیرفت.

Keywords

, شکستگی ساختاری, سنجشاز دور, بینالود, ژوراسیک, فراکتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078835,
author = {Gholamzadeh, Maryam and Rahimi, Behnam and Ghaemi, Farzin and AHMADIROUHANI, REYHANEH},
title = {بررسی شکستگی‌های ساختاری منطقه اخلمد (شمال‌غرب بینالود) با استفاده از پردازش داده‌های ماهواره‌ای و مطالعه الگوهای فراکتالی سیستم‌های شکستگی},
journal = {زمین ساخت},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2676-4512},
pages = {77--92},
numpages = {15},
keywords = {شکستگی ساختاری، سنجشاز دور، بینالود، ژوراسیک، فراکتال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شکستگی‌های ساختاری منطقه اخلمد (شمال‌غرب بینالود) با استفاده از پردازش داده‌های ماهواره‌ای و مطالعه الگوهای فراکتالی سیستم‌های شکستگی
%A Gholamzadeh, Maryam
%A Rahimi, Behnam
%A Ghaemi, Farzin
%A AHMADIROUHANI, REYHANEH
%J زمین ساخت
%@ 2676-4512
%D 2015

[Download]