پژوهش آب در کشاورزی, دوره (33.3), شماره (3), سال (2019-10) , صفحات (507-518)

عنوان : ( تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی )

نویسندگان: اکبر علی پور , کامران داوری , محمد موسوی بایگی , محمود صبوحی صابونی , عزیزا ...ایزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب‌زیرزمینی بزرگ‌ترین منبع آب‌شیرین در دسترس بر روی کره زمین بوده که در بسیاری از کشورها به دلیل اضافه برداشت در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. تعیین الگوی کشت بهینه ای که همراه با کاهش تخصیص منابع آب منجر به کاهش درآمد کشاورزان نشود، می‌تواند راهکاری مناسب در راستای پایداری آب زیرزمینی باشد. در پژوهش حاضر روشی ارائه شده که علاوه بر پایداری آب زیرزمینی، کاهش درآمد کشاورزان به حداقل برسد. برای این منظور، ابتدا چهار سناریوی برداشت از آبخوان تعریف و با استفاده از مدل \\\\\\\\\\\\\\\"سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری نیشابور\\\\\\\\\\\\\\\" برای هر سناریو، تغییرات سطح آب زیرزمینی محاسبه شد. همچنین با استفاده از پرسش­نامه، بهره‌وری اقتصادی آب از 242حلقه چاه کشاورزی و برای نه محصول غالب دشت نیشابور در سال 1395 برآورد شد.برای حداقل‌سازی کاهش درآمد کشاورزان، بازتخصیص آب به محصولات مختلف و تعیین سطح زیرکشت هر کدام، بر اساس بهره‌وری اقتصادی هر محصول انجام شد. با توجه به تغییرات سطح آب و شرایط موجود، سناریوی برداشت به اندازه آب تجدیدپذیر (9/414 میلیون مترمکعب)، به عنوان سناریوی برتر گزیده شد. در صورت اجرایی شدن این سناریو، برای پایداری آب‌زیرزمینی میزان 5/227 میلیون مترمکعب از تخصیص‌ کاسته می‌شود. نتایج نشان داد، کاهش تخصیص آب منجر به کاهش 27061 هکتار سطح زیرکشت و کاهش حدود 5/83 میلیارد تومان درآمد خواهد ‌شد. برای جبران کاهش درآمد، استفاده از کشت‌های جایگزین پسته و زعفران با توجه به بالاترین بهره‌وری اقتصادی و مصرف آب کمتر پیشنهاد شد. در الگوی پیشنهادی 18000 هکتار زعفران یا 4473 هکتار پسته جایگزین کشت‌های فعلی می‌شود و جالیز و چغندرقند بیشترین درصد کاهش سطح زیرکشت را دارند.

کلمات کلیدی

بهره‌وری اقتصادی آب آب تجدیدپذیر مدل DSS دشت نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078867,
author = {علی پور, اکبر and داوری, کامران and موسوی بایگی, محمد and صبوحی صابونی, محمود and عزیزا ...ایزدی},
title = {تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2019},
volume = {33.3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-7140},
pages = {507--518},
numpages = {11},
keywords = {بهره‌وری اقتصادی آب آب تجدیدپذیر مدل DSS دشت نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی
%A علی پور, اکبر
%A داوری, کامران
%A موسوی بایگی, محمد
%A صبوحی صابونی, محمود
%A عزیزا ...ایزدی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2019

[Download]