زیست شناسی خاک, دوره (8), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (55-71)

عنوان : ( بررسی تولید بیوسورفاکتانت توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتی )

نویسندگان: سحر سلیمانی , امیر لکزیان , امیر فتوت , محمودرضا رمضانپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسنفتن، یکی از اجزای طبیعی نفت خام و ترکیبی مقاوم در برابر تجزیه و سرطانزاست. زیست پالایی که تکنیک استفاده از ریزجانداران زنده جهت تجزیه و معدنی کردن آلاینده هاست، برای حذف آلودگی های مقاوم محیطی نظیر آسنفتن استفاده می شود. لکن، تجزیه کامل هیدروکربن ها نتیجه فعالیت ترکیبی از گونه های مختلف ریزجانداران بوده که به عنوان کنسرسیوم شناخته می شود. از سوی دیگر، حلالیت کم آلاینده های نفتی عامل محدود کننده زیست پالایی است. به همین دلیل اخیرا استفاده از کنسرسیوم های باکتریایی تولید کننده بیوسورفاکتانت ، جهت افزایش دسترسی زیستی آلاینده های نفتی، در فرآیند زیست پالایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، با استفاده از غنی سازی خاک آلوده به مشتقات نفتی، باکتری های تجزیه کننده آسنفتن جداسازی و سپس با بررسی میزان کشش سطحی محیط حاوی جدایه ها، انواع جدایه های باکتریایی مولد بیوسورفاکتانت غربال شدند. پس از شناسایی جدایه ها، تجزیه آسنفتن توسط جدایه های منفرد انتخابی، کنسرسیوم آن ها و بیوسورفاکتا نت های استخراج شده از جدایه ها در دو محیط کشت و خاک بررسی شد. نتایج نشان داد که دو جدایه AP3 و BM1 علاوه بر توانایی تجزیه آسنفتن، مولد بیوسورفاکتانت بوده و به ترتیب 2/72 و 54% و کنسرسیوم حاصل از آن ها نیز 100% از آلاینده را در محیط محلول تجزیه می کنند. بیوسورفاکتانت استخراج شده از جدایه AP3 در تجزیه آسنفتن موثرتر از بیوسورفاکتانت حاصل از جدایه BM1 عمل کرد. میزان تجزیه آسنفتن در خاک توسط جدایه AP3 و کنسرسیوم به ترتیب 7/64 و 7/75% بوده و استفاده از بیوسورفاکتانت AP3 به همراه کنسرسیوم نیز موجب تجزیه کامل آسنفتن شد. شناسایی جدایه ها نشان داد که AP3 به میزان 100 درصد با سویه Bacillus velezensis CR-502(T) و جدایهBM1 5/99 درصد با سویهPseudomonas putida ATCC 12633 مطابقت دارد. بنابراین، استفاده از کنسرسیوم و کاربرد بیوسورفاکتانت به همراه آن، در مقایسه با تلقیح جدایه منفرد موجب بهبود تجزیه زیستی آسنفتن شد.

کلمات کلیدی

, آلودگی های نفتی, باسیلوس, زیست پالایی , سودوموناس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078885,
author = {سلیمانی, سحر and لکزیان, امیر and فتوت, امیر and محمودرضا رمضانپور},
title = {بررسی تولید بیوسورفاکتانت توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتی},
journal = {زیست شناسی خاک},
year = {2020},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2345-2536},
pages = {55--71},
numpages = {16},
keywords = {آلودگی های نفتی، باسیلوس، زیست پالایی ، سودوموناس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تولید بیوسورفاکتانت توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتی
%A سلیمانی, سحر
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%A محمودرضا رمضانپور
%J زیست شناسی خاک
%@ 2345-2536
%D 2020

[Download]